Icehearts Europe –toimintamallin keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vuoden 2023 alussa käynnistyi Icehearts Europe –hanke, jossa pyritään levittämään ja juurruttamaan Iceheartsin hyviä käytäntöjä muihin Euroopan maihin. Hanke sai alkunsa Euroopan komission valittua suomalaisen Iceheartsin terveyttä edistäväksi hyväksi käytännöksi. Suomen Icehearts on mukana hankkeessa asiantuntijaroolissa, hankkeen hallinnointi puolestaan tapahtuu Tanskasta käsin. Tarkemmin hankkeesta voi lukea uutisartikkelistamme. 

Suomessa, kuten muissa hankkeessa mukana olevissa organisaatiossa, ollaan innostuneita eurooppalaisesta yhteistyöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, ja miksi ei oltaisi, mahdollistaahan hanke tutkimuksissa vaikuttavaksi osoitetun Icehearts-toiminnan hyvien käytäntöjen levittämisen Eurooppaan. Ja siten monien haavoittuvassa asemassa olevien lasten tueksi heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Lisäksi hanke tuottaa arvioitua tutkimustietoa Icehearts Europe -toimintamallista ja sen toteutuksen vaiheista ja onnistumisesta. 

Suomen Iceheartsissa ollaan ylpeitä kansainvälisestä kiinnostuksesta ja nähdään erityisen myönteisenä hankkeen kansalliseen työhön tuoma lisäarvo. Icehearts Europe –hankkeessa tehtävä kehitystyö palvelee myös Suomessa toteutettavaa toimintaa ja kansainväliset lastensuojelun asiantuntijat pohtivat yhdessä Icehearts-toiminnan vaikutusmekanismeja. 

Kun näin mittava ja Suomen Iceheartsille erityinen hanke on saatu käyntiin, halutaan sen etenemisestä viestiä sekä organisaation sisällä että ulospäin. Icehearts Europe –hanke näkyykin seuraavan kolmen vuoden ajan järjestön uutisissa ja sosiaaliseen median kanavilla tasaisin väliajoin. Tämä kirjoitelma on osa pidempää Icehearts Europe blogisarjaa, jossa raportoidaan hankkeen tapahtumista ja etenemisestä. Tässä blogissa käsitellään Icehearts Europe -toimintamallin lähtökohtia, tavoitteita ja keskeisiä elementtejä. Aihepiiriin palattaneen blogisarjassa hankkeen edetessäkin, lisäksi muita suunniteltuja aiheita ovat muun muassa: tapahtumat ja kokemukset hankkeen tiimoilta yhteistyöorganisaatioissa. 

Icehearts Europe –konsepti on vasta muotoutumassa. Eri puolilla Eurooppaa aherretaan hankkeen ja eurooppalaisen Icehearts-toimintamallin parissa. Hankkeen toteutuksen käsikirja on hiljattain esitelty yhteistyötahoille. Suomen Iceheartsin tehtävänä on Icehearts-toimintaa sanoittamalla huolehtia siitä, että yhteistyötahot ymmärtävät sen perusajatuksen ja huomioivat keskeiset elementit. 

Icehearts Europe –hankkeen alku on ollut lupaava ja inspiroiva. Allekirjoittaneiden kokemus on, että Suomen Iceheartsin näkemyksiä kuunnellaan ja niitä pidetään arvossaan. Onkin ollut ilahduttavaa huomata, että luonnos Icehearts Europe –toimintamallista pitää sisällään Suomen Icehearts –toiminnalle keskeiset elementit. Yhtä lailla Euroopan maihin pyritään viemään toimintaa, jonka keskeinen peruste ja tavoite on lasten syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Lisäksi tätä tullaan alkuperäisen Icehearts-toiminnan tavoin toteuttamaan kokonaisvaltaisesti. Ihmissuhdetyöllä on keskeinen sija, eikä kasvattajien toimintakenttää ole supistettu alkuperäisestä. Yksilöllisen tuen lisäksi eurooppalaisten kasvattajien on tarkoitus olla lasten tukena koulussa, harrastuksissa, perheissä ja ammatillisissa verkostoissa. 

Projektityöskentelyä kick-off-päivillä Kööpenhaminassa 4.4.2023.

Kuitenkin siinä missä Suomessa toiminnassa mukana olevien lasten ryhmäytymistä ja sosiaalistumista sekä vertaissuhteiden rakentumista – osallisuutta – pyritään edistämään ryhmän valitsemien harrastusten parissa, tullaan tätä Euroopassa tavoittelemaan joukkueurheilun keinoin. Tällä lähestymistavalla tavoitellaan ennen kaikkea erilaisiin yhteiskuntarakenteisiin soveltuvaa toimintamallia. Erot toimintamallien välillä ovat jo alkujaan olleet odotettuja. Hankkeen tarkoituksena ei myöskään ole viedä Suomen Icehearts-toimintaa sellaisenaan muualle Eurooppaan, vaan sen keskeisiä elementtejä ja hyviä käytäntöjä edellä mainitusta syystä johtuen. 

Ryhmätyöskentelyä Icehearts Europe – mallin parissa.

Hankkeessa Icehearts Europe –toimintaa pyritään juurruttamaan osaksi jo olemassa olevaa toimintaa. Ensimmäisenä toimintaa toteuttavissa organisaatioissa on jo ennestään käytössä jonkin interventiomenetelmä, joten toimintamallin toteutusta tukevaa pääomaa on jo olemassa. Kyseiset järjestöt ovat urheiluseuroja, jotka toiminnassaan pyrkivät edistämään haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Ryhmätyöskentelyssä nousseita ajatuksia Icehearts Europe –mallista.

Hankkeen edetessä on kiintoisaa nähdä, minkälaista ajallista kestoa Icehearts Europe -toimintamallissa tavoitellaan. Suomessa Icehearts-polku kestää esikoulusta aikuisuuteen, mutta näin pitkäkestoista tukea on tuskin realistisista tavoitella ainakaan vielä tässä vaiheessa Eurooppaan vietäväksi. Lisäksi toistaiseksi avoimena on, kuinka autonomista taikka ohjattua kasvattajan työ tulee olemaan. Suomessa kasvattajan toimintaa ohjaavat tietyt lähtökohdat, mutta kasvattajalla on tietty vapaus muokata ryhmän toimintaa ryhmän ja hänen itsensä näköisekseen. 

Seuraavaa blogitekstiä voi odottaa julkaistavaksi hankkeessa tapahtuvan syyskuun lopun yhteistyötahojen Suomen vierailun jälkeen, mikä todennäköisemmin on myös aihe, johon tekstissä pureudutaan. 

 

Lisätietoja: 

Kai Tarvainen
Hankevastaava
kai.tarvainen@icehearts.fi
044 493 9545 

Nelli Niemelä
Asiantuntija ja kasvattaja
nelli.niemela@icehearts.fi
040 582 1863