LOGO PNG

Icehearts svenskspråkiga verksamhet

Vår verksamhet i ett nötskal

Icehearts grundades år 1996 i Vanda och den svenskspråkiga verksamheten kom igång år 2014 i Esbo.

I vårt ständigt föränderliga samhälle, där de vuxna som barnen har att göra med ofta byts ut, erbjuder vår verksamhetsmodell ett övergripande- och långvarigt stöd. En fostrare stöder barnen som valts med till klubben i skolan, på fritiden och genom familjearbete, i 12 år. Med till verksamheten väljs barn som redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd. Vid val av barn till verksamheten får vi hjälp av förskole- & grundskolepersonal samt av den lokala socialservicen. Deltagandet är frivilligt och barnens vårdnadshavare avgör själva om de vill delta. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna.

Verksamhetsmodellen förebygger utanförskap och bristande delaktighet i samhället, samt förbättrar mänskligt välbefinnande.

SVENSKA
Svenska 2
20191014 084938

Vårt arbete i skolan

Fostraren stöder barnen i klubben i deras skolgång enligt överenskommelse med skolans personal. Fostraren är med i alla övergångsskeden i skolgången.

Fostraren kan stöda klubbens barn som en slags assistent i klassrummet under lektionerna, eller jobba avsides med barnen på tumanhand eller i mindre grupp. Fostraren fungerar som en extra resurs i skolan samt stöder och bidrar till arbetsron i klassen med sin närvaro.

Efter skoldagen hjälper fostraren barnen i klubben med läxorna samt deltar i eftermiddagsverksamheten i samarbete med de lokala eftermiddagsklubbarna. När barnen blivit lite äldre ordnar fostraren varierande eftermiddagsverksamhet samt utflykter för barnen.

De äldre ungdomarna får hjälp av fostraren med framtida studie- och yrkesval.

Hobbyn och lägerverksamhet

En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda barnen meningsfull fritidssysselsättning. Detta sker genom eftermiddagsverksamheten samt genom olika kvälls- och veckoslutsprogram.

Svenskspråkiga verksamheten strävar till att betona frilufts- och äventyrsverksamhet, men utelsuter inte annan hobbyverksamhet utöver det.

Fostraren hjälper också barnen till att hitta till de lokala idrottsföreningarna och andra lokala klubbar, och stöder i mån av möjlighet barnens deltagande i dem.

Fostraren arrangerar olika sorters läger för sin klubb. Det kan vara frågan om dagsläger under skolloven, då föräldrarna inte har möjlighet att vara med sina barn, men även övernattningsläger under sommar-/sport-/höst-/jullov. Utöver lägerverksamheten under skollovstiderna har fostraren också möjlighet att ordna veckoslutsläger.

WP 20130507 002
Lahti

Socialt stöd

Fostraren hjälper barnen samt deras familjer i vardagen och deltar vid behov i möten som berör barnen.

Fostraren samarbetar aktivt med den lokala socialservicen samt hälsovården och är i kontinuerlig kontakt med skolans personal.

Gemenskapen i klubben, samt kamraterna som det medför, är av betydelsefullt värde för barnen i deras sociala utveckling.

Fostraren stöder barnen samt deras familjer heltäckande och långvarigt.

Svenskspråkig verksamhet

En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda barnen meningsfull fritidssysselsättning. Detta sker genom eftermiddagsverksamheten samt genom olika kvälls- och veckoslutsprogram.

– Plats för 10-15 barn / klubb

– Långvarigt förebyggande barnskyddsarbete i skolan, på fritiden samt familjestöd

– Lägerverksamhet: veckoslut & skollov

– Betoning på äventyrs- och friluftsverksamhet -> upplevelsepedagogik!

– I eftermiddags-/kvällsverksamheten eftersträvar vi rörelse och motion, men vi försöker även regelbundet knyta en del av verksamheten till att innefatta frilufts- samt äventyrsaktiviteter. Verksamheten i grupp främjar barnens sociala färdigheter samt stöder deras individuella utveckling.

– Genom vårt arbete med barnen individuellt/i grupper samt genom stöd till familjen, främjar vi barnens samt deras familjers allmänna välmående

LOGO PNG

 

Kontaktperson:

Stina Kuhlefelt
Kontaktperson
044 074 0030
stina.kuhlefelt@icehearts.fi

Vårt arbete är möjligt tack vare:

Bmr Loge 768x356 1