20191014 120757

Vanhemmat saavat kasvattajalta monipuolista ja konkreettista apua

THL:n pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu Icehearts-toiminnan aikana.

Icehearts-kasvattaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös lasten huoltajia. Kasvattaja tutustuu huoltajiin ja viestii heidän kanssaan lapsen kuulumisesta ja voinnista. Kasvattaja voi käydä tapaamassa huoltajia ja auttaa kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Icehearts-kasvattajien tuki huoltajille on moninaista. Tuen tavoitteena on, että lapsen kotiolot ovat kunnossa ja arki rullaa sujuvasti. Huoltajien tukeminen on osa Icehearts-kasvattajien kokonaisvaltaista työotetta.

Marjatta Kekkonen ja kollegat (2022) tutkivat Icehearts-lasten vanhempien kokemuksia toiminnasta. Tutkimuksessa selvitettiin vanhempien saamaa sosiaalista tukea ja sen vaikutuksia. Tutkijat haastattelivat 28 Icehearts-lapsen vanhempaa.

Tulosten mukaan Icehearts-toiminta tarjosi vanhemmille monipuolista ja konkreettista apua. Monipuolinen ja konkreettinen apu auttoi vanhempia sovittamaan yhteen työn ja perhe-elämän haavoittuvassa asemassa olevan lapsen kanssa.

Toiminta tarjosi vanhemmille konkreettista apua. Mahdollisuus saada kasvattajalta tukea vuorokauden ympäri oli vanhemmille tärkeää. Samoin kasvattajan läsnäolo lapsen koulussa ja palvelutapaamisissa. Kasvattaja koettiin hyväksi roolimalliksi lapselle.

Vanhemmat kokivat Icehearts-toiminnan vaikuttaneen myönteisesti lapsen koulunkäyntiin. Icehearts-toimintaan liittymisen jälkeen opettajien viestit tekemättömistä koulutöistä jäivät vähitellen pois ja soitot kotiin vähenivät.

Tutkijat toteavat, että erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset hyötyvät Icehearts-toiminnasta ja kasvattajan tarjoamasta tuesta. Artikkelin lopussa todetaan, että ”kasvattaja ehkäisee lapsen syrjään jäämistä ohjaamalla lasta koulunkäynnissä ja pitämällä kiinni lapsen oikeudesta olla osallisena joukkuetoiminnassa ja kouluyhteisössä” (Kekkonen ym. 2022).

Lähde:

Kekkonen, Marjatta & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Haavanlammi, Mervi & Känkänen, Päivi (2022) Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena – ”Se pieni kysymys, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat”. Janus 30:2, 157–173.

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Icehearts-toiminta tavoittaa varhaista tukea tarvitsevia lapsia Tutkimusten mukaan Icehearts-toimintamalli tavoittavan varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. THL:n pitkittäistutkimuksessa Icehearts-toiminnan

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallinen elämäntapa

Icehearts-toiminnassa edistetään liikunnallista elämäntapaa Icehearts-toiminta kasvattaa liikunnalliseen elämäntapaan, opettaa toimimaan vertaisryhmässä ja vahvistaa mielen hyvinvointia. Icehearts-toiminnassa kasvatetaan lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan. Joukkueet harrastavat monipuolisesti

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts edistää lasten oppimista Lapsen koulunkäynnin tukeminen on keskeinen osa Icehearts-toimintaa. Icehearts-kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta läpi koko koulutien. Icehearts-kasvattajat tekevät koulutyötä yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva

Joukkue- ja ryhmätoiminta

Joukkue- ja ryhmätoiminta on otollinen paikka sosiaaliselle oppimiselle  Joukkuetoiminta suojaa yksinäisyydeltä. Icehearts-toimintaa toteutetaan niin kutsutuissa joukkueissa. Joukkue kootaan ikävuosina 7–9 alueen lapsista, jotka tarvitsevat erityistä

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts-toimintaa johdetaan tiedolla Tieto, tutkimus ja hyvät käytännöt ovat avainsanoja Icehearts-toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Suomen Icehearts Ry. seuraa ja arvio monipuolisesti Icehearts-toiminnan käytäntöjä, tuloksia ja

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta tuottaa huomattavia säästöjä Yhden Icehearts-joukkueen tuotto-odotus yhteiskunnalle on noin 1,9 miljoonaa euroa. Icehearts-toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta on tutkittu varsin ahkerasti. Tutkimusta on tehty muun

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Palkintoja ja tunnustuksia Icehearts-toiminnalle on myönnetty lukuisia tunnustuksia ja arvostettuja palkintoja. Tunnustukset ja palkinnot ovat tulleet muun muassa työstä lasten hyväksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä

Lue lisää »
LOGO PNG

Hyte-arviointi

HYTE-arviointi Icehearts-toiminta sai erinomaisen arvosanan THL:n Hyte-arvioinnissa Vuonna 2023 Icehearts-toimintaa arvioitiin osana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen HYTE-arviointia. Arviointi kohdistui Icehearts-toiminnan näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen. Arviointi

Lue lisää »