Kuva 7 1

Joukkue- ja ryhmätoiminta on otollinen paikka sosiaaliselle oppimiselle

 Joukkuetoiminta suojaa yksinäisyydeltä.

Icehearts-toimintaa toteutetaan niin kutsutuissa joukkueissa. Joukkue kootaan ikävuosina 7–9 alueen lapsista, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Lapset joukkueeseen valitaan yhdessä sosiaalitoimen ja esiopetuksen henkilöstön kanssa.

Icehearts-joukkue on lapsille turvallinen kasvuyhteisön, jonka puitteissa osallistutaan iltapäivätoimintaan, vietetään yhdessä aikaa, harrastetaan ja liikutaan, tehdään retkiä ja käydään leireillä. Joukkue suojaa lasta ja nuorta yksinäisyydeltä. Joukkueen jokainen jäsen on yhdenvertainen ja saa huolenpitoa.

Jokaisella Icehearts-joukkueella on oma kasvattaja. Kasvattaja kulkee joukkueensa lasten rinnalla 12 vuoden ajan. Kasvattaja on kanssakulkija, joka tukee joukkueen jäseniä lapsuuden ja nuoruuden haasteissa.

Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa (Wessman, Känkänen & Silonsaari 2018) Icehearts-polun läpikäyneet nuoret kertoivat kokemuksistaan. Nuorten mukaan joukkue tarjosi osallisuuden kokemuksia. Tutkimushaastatteluista kävi ilmi, että nimenomaan ryhmässä toimiminen ja harrastaminen edistivät nuorten kiinnittymistä vertaisiin ja kasvattajaan. Joukkue koettiin luontevaksi yhteisöksi ja turvalliseksi kasvuympäristöksi.

Tutkimuksen mukaan nuorten ja kasvattajan suhteessa korostuivat turvallisuuden tunne ja luottamuksellisen ihmissuhteen merkitys. Nuoret kertoivat haastatteluissa, että he tiesivät kasvattajan avun olevan aina ja joka tilanteessa saatavilla.

Tutkimuksessa Icehearts-joukkue näyttäytyi nuorille tärkeänä kasvuyhteisönä. Joukkue tarjosi ystävyyttä, välittämistä ja arvonantoa. Joukkueen toiminta toi arkeen tukirakenteita ja merkityksellisyyttä.

Lähde:

Wessman, Jenni & Känkänen, Päivi & Silonsaari, Jonne (2017) Icehearts. Sosiaalisesti tiedostava urheilutoiminta haastaa maskuliinisuuden ideaalin. Teoksessa Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunnabba (toim.) Poikatutkimus. Helsinki. Nuorisotutkimusverkosto.

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Icehearts-toiminta tavoittaa varhaista tukea tarvitsevia lapsia Tutkimusten mukaan Icehearts-toimintamalli tavoittavan varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. THL:n pitkittäistutkimuksessa Icehearts-toiminnan

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallinen elämäntapa

Icehearts-toiminnassa edistetään liikunnallista elämäntapaa Icehearts-toiminta kasvattaa liikunnalliseen elämäntapaan, opettaa toimimaan vertaisryhmässä ja vahvistaa mielen hyvinvointia. Icehearts-toiminnassa kasvatetaan lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan. Joukkueet harrastavat monipuolisesti

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts edistää lasten oppimista Lapsen koulunkäynnin tukeminen on keskeinen osa Icehearts-toimintaa. Icehearts-kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta läpi koko koulutien. Icehearts-kasvattajat tekevät koulutyötä yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts-toimintaa johdetaan tiedolla Tieto, tutkimus ja hyvät käytännöt ovat avainsanoja Icehearts-toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Suomen Icehearts Ry. seuraa ja arvio monipuolisesti Icehearts-toiminnan käytäntöjä, tuloksia ja

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta tuottaa huomattavia säästöjä Yhden Icehearts-joukkueen tuotto-odotus yhteiskunnalle on noin 1,9 miljoonaa euroa. Icehearts-toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta on tutkittu varsin ahkerasti. Tutkimusta on tehty muun

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Palkintoja ja tunnustuksia Icehearts-toiminnalle on myönnetty lukuisia tunnustuksia ja arvostettuja palkintoja. Tunnustukset ja palkinnot ovat tulleet muun muassa työstä lasten hyväksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmat saavat kasvattajalta monipuolista ja konkreettista apua THL:n pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu Icehearts-toiminnan aikana. Icehearts-kasvattaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös lasten huoltajia.

Lue lisää »
LOGO PNG

Hyte-arviointi

HYTE-arviointi Icehearts-toiminta sai erinomaisen arvosanan THL:n Hyte-arvioinnissa Vuonna 2023 Icehearts-toimintaa arvioitiin osana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen HYTE-arviointia. Arviointi kohdistui Icehearts-toiminnan näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen. Arviointi

Lue lisää »