LOGO PNG

HYTE-arviointi

Icehearts-toiminta sai erinomaisen arvosanan THL:n Hyte-arvioinnissa

Vuonna 2023 Icehearts-toimintaa arvioitiin osana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen HYTE-arviointia. Arviointi kohdistui Icehearts-toiminnan näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen. Arviointi tehtiin avoimena vertaisarviointina, jossa kolme ulkopuolista ja riippumattomaa asiantuntijaa vertaisarvioi Icehearts-toiminnan.

Icehearts-toiminta sai HYTE-arvioinnissa kokonaisarvosanan 5/5. Arvion mukaan Icehearts-toiminnan vaikuttavuudesta on hyvin ja monipuolisesti saatavissa kansallisesti tietoa. Toimintamallia vastaava toimintaa ei ole käytössä ehkäisevässä lastensuojelussa, joten vertailua vastaavaan toimintaan ei ole mahdollista toteuttaa.

Arvion mukaan Icehearts-mallilla on pitkä historia, ja viime vuosien nopea levinneisyys ja laaja-alainen vaikuttavuusnäyttö puoltavat toimintamallin implementoimista laajemminkin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Arviossa tärkeänä pidettiin, että vaikuttavan toimintamallin juurruttamisessa ja levittämisessä huomioidaan mallin soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin (mm. erilaisten liikuntamuotojen hyödyntäminen) ja kohderyhmän erilaisiin tarpeisin, sekä seurataan systemaattisen toimintamallin laatua (koulutuksen vahvistamisen tärkeys), vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuuden säilymistä monimenetelmällisesti. Lue Icehearts-mallin HYTE-arviointi Julkari-palvelussa.

Icehearts Logo

Vaikuttava HYTE-toimintamalli