Pitkittäis-tutkimuksella vaikuttavuustietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2015 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria.

Seurantatutkimuksessa kerätään tietoa 13 vuoden ajan Icehearts-joukkueissa mukana olevista lapsista sekä samanikäisistä verrokkilapsista. Tietoa kerätään toistuvasti lapsilta, vanhemmilta, opettajilta ja Icehearts-kasvattajilta. Icehearts on lisäksi yhteistyössä THL:n, kuntien ja SITRA:n mittaristoja hyödyntäen työstänyt toiminnan kustannusvaikutuksen mittaristoja. 

Näiden perusteella voidaan todeta Icehearts-toiminnan olevan kustannusvaikuttavuudeltaan tehokas toimintamalli, joka ehkäisee erityispalveluiden tarvetta. Toimintamallin avulla ehkäistään osattomuutta, kohennetaan inhimillistä hyvinvointia ja tuotetaan yhteiskunnalle selvää säästöä.

THL:n tutkimustuloksia on julkaistu täällä.

Icehearts At School
Kerava Tuomas

Icehearts tukee varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä.

Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa. Appelqvist-Schmidlechnerin (2017) tutkimuksen mukaan, kasvattajien arvioimana, Icehearts-toiminta on tuottanut mm. seuraavia tuloksia:

Koulussakäynti on parantunut, käyttäytyminen koulussa ja kotona on parantunut, aggressiivinen käyttäytyminen vähentynyt, pelokkuus vähentynyt, aikuisten kanssa toimeentuleminen parantunut, auktoriteettinen kunnioittaminen helpottunut, kaverisuhteet parantuneet, kavereiden määrä lisääntynyt, sosiaaliset taidot kohentuneet, itsetunto vahvistunut, mieliala kohentunut, liikunnallisuus lisääntynyt, lapsen ja vanhempien suhde parantunut, perheen sisäiset suhteet kohentuneet ja vanhempien jaksaminen parantunut.

THL:n (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen) tutkimuksessa kasvattajat kertoivat, että ovat tarjonneet syliä, antaneet huomiota, kannustaneet liikkumaan, auttaneet kaverisuhteiden luomisessa, tukeneet sietämään pettymyksiä ja purkamaan niitä eri tavoilla, asettaneet rajoja ja selkeitä rutiineja, kannustaneet osallistumaan eri toimintoihin, olleet mukana koulutyössä, keskustelleet ja tukeneet vanhempia. Iceheartsin omassa vanhemmille suunnatussa kyselyssä vanhemmat ovat kertoneet perheen arjen helpottuneen Icehearts-toiminnan aloittamisen myötä. Vanhempien mielestä kodin ilmapiiri oli parantunut, kodin ja koulun yhteistyö parantunut ja kaverisuhteet parantuneet. Vanhemmat kokivat, että Icehearts-kasvattaja kuuntelee perhettä, toimii kasvatuksellisena tukena ja ajattelee kaikessa toiminnassaan ensisijaisesti lapsen parasta.

THL:n tutkimustuloksia on julkaistu täällä.

Lisää työmme tuloksista

Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallisuus

Icehearts vahvistaa liikunnallisuuden lisäksi lasten sosiaalisia taitoja ja mielen hyvinvointia THL:n pitkittäistutkimuksen julkaisu (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020) nostaa esiin kolme Iceheartsin menestystekijää: luotettava aikuinen, joka

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista Yksi keskeinen osa Icehearts-toimintaa on lapsen koulunkäynnin tukeminen, jossa kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva

Joukkuetoiminta

Joukkuetoiminta ennaltaehkäisee nuoruuden hölmöilyjä THL:n tutkimuksessa (Wessman, Känkänen & Silonsaari, 2018) haastatellut, 12 vuoden ajan Icehearts-toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat etenkin yläkoulussa tilanteita, joihin liittyi esimerkiksi

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan työnsä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia sekä johtamaan työtään tiedolla. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman sovelluksen, jolla saamme tietoa

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta säästää yhteiskunnan varoja KTT Petri Hilli on laskenut Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Icehearts-joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Icehearts on voittanut lukuisia arvostettuja palkintoja työstänsä lasten hyväksi. Näitä ovat muun muassa:  2022 Sponsorointi ja tapahtumat ry, Ikimuistoisin Sponsorointi2021 Euroopan komission terveyden edistämisen hyvä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuus

Icehearts-toiminta tukee vanhemmuutta Icehearts-pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omaan vanhemmuuteensa ja lapsen pärjäämiseen vahvistuivat Icehearts -toimintaan osallistumisen myötä. Osana Icehearts-seurantatutkimusta Marjatta Kekkonen ja kollegat (2022) tutkivat

Lue lisää »