Vanhempien Ihmeelliset vuodet alkavat Iceheartsissa

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Perhetyö on alusta alkaen ollut yksi Icehearts -toiminnan kivijalka. Kasvattajien tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti perheitä arjessa, lapsen harrastuksissa ja koulunkäynnissä. Kuitenkin viime vuosina kasvattajat ovat toivoneet lasten yhteistoimintojen ohelle myös Icehearts-lasten vanhemmille yhteisiä tukimuotoja. Lisäksi Icehearts-vanhemmat itse ovat vuosittaisissa kyselyissämme toivoneet vertaistapaamisia ja vertaistukea. Näihin toiveisiin löytyi ratkaisu Ihmeelliset vuodet- ohjelmasta, joka on todettu vaikuttavaksi, vertaistukea hyödyntäväksi, vanhemmuuden tuen ohjelmaksi.

Ihmeelliset vuodet – ryhmätoimintaa hyödyntävä kehittämistyömme on osa perheiden kanssa tehtävää Icehearts-työtä. Uuden perheille suunnatun toiminnan tavoitteena on parantaa koko perheen hyvinvointia tarjoamalla Icehearts-toiminnassa mukana olevien lasten vanhemmille Ihmeelliset vuodet – vanhempainvalmennusta. Toiminnasta vastaa perhetyöntekijä Päivi Lindberg, jolla on monivuotinen kokemus vanhempainryhmien ohjaamisesta. Toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Vanhemmat hyötyvät Ihmeelliset vuodet -ryhmistä vanhemmuustaitojen karttuessa ja lapsen käytöksen parantuessa, mutta ryhmäohjauksen avulla mahdollistamme myös vanhempien pitkään kaipaaman vertaistuen. Ryhmävanhempainohjaukset voivat luoda vanhemmille tärkeän vertaisryhmän, joka toivottavasti kantaa koko Icehearts-joukkueen matkan ajan.

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa Icehearts-vanhempia heidän kasvatustehtävässään ryhmämuotoisen Ihmeelliset vuodet – vanhemmuusohjelman avulla sekä tiivistää vanhempien välistä vertaistukea.

”Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa Icehearts-vanhempia heidän kasvatustehtävässään ryhmämuotoisen Ihmeelliset vuodet – vanhemmuusohjelman avulla sekä tiivistää vanhempien välistä vertaistukea.” kertoo toiminnasta vastaava Lindberg.

VERTAISTUKEA JA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmäohjelma on yksi tutkituimmista ja vaikuttavimmaksi todetuista vanhemmuuden tuen ohjelmista. Ohjelma on käsikirjapohjainen, viikoittainen interventio. Ohjelman tavoitteena on opettaa vanhemmille positiivisia kasvatusmenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja, keinoja käsitellä lapsen häiriökäyttäytymistä muuten kuin rankaisemalla, vähentää vanhemman lapseen kohdistamaa kritiikkiä, vahvistaa lapsen positiivista käytöstä sekä opettaa tehokkaita ongelmanratkaisu- ja vihanhallintataitoja. Menetelmällä on todettu olevan vaikutusta lapsen haastavaan käytöksen kuten esimerkiksi aggressiivisuuden vähenemiseen, lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiseen, kouluvalmiuksien lisääntymiseen sekä tunteiden käsittelyn oppimiseen.

Ihmeelliset vuodet–ohjelmissa käytettävät työtavat ovat osallistavia, yhteistoiminnallisia ja eri oppimistyylit huomioon ottavia. Jokaisella ryhmäkerralla käsitellään eri kasvatukseen liittyvää teemaa vertaiskeskustelujen, videoiden ja harjoituksien avulla. Näiden lisäksi ryhmään osallistuvat saavat viikoittain tehtäviä kotiin, joiden avulla ryhmäkerralla opittua harjoitellaan arjen tilanteissa. Ryhmän ohjaajat tukevat ryhmiin osallistuvia vanhempia viikoittaisilla puhelinsoitoilla ja auttavat näin vanhempia heidän arjessaan tapahtuvissa muutoksissa.

Vanhemmat ovat olleet ryhmissä tyytyväisiä käytännön ohjeisiin ja vinkkeihin, joilla he ovat saaneet muutettua arjen ilmapiiriä myönteisemmäksi ja huomanneet, miten omalla toiminnalla ja sen muutoksella voi vaikuttaa lapsen käytökseen. Toisten kokemusten kuuntelu ja jakaminen eli se vertaistuki on ollut lähes kaikkien mielestä parasta.

Lindberg on aiemmin ohjannut ryhmiä Helsingissä ja saanut ryhmistä positiivista palautetta: ”Vanhemmat ovat olleet ryhmissä tyytyväisiä käytännön ohjeisiin ja vinkkeihin, joilla he ovat saaneet muutettua arjen ilmapiiriä myönteisemmäksi ja huomanneet, miten omalla toiminnalla ja sen muutoksella voi vaikuttaa lapsen käytökseen. Toisten kokemusten kuuntelu ja jakaminen eli se vertaistuki on ollut lähes kaikkien mielestä parasta.”

 

VANHEMPAINRYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ

Iceheartsissa vanhempainryhmiä järjestetään eri paikkakunnilla. Ryhmät kootaan paikkakunnittain Icehearts-joukkueiden vanhemmista siten, että jokaiseen ryhmään kutsutaan noin 10-12 vanhempaa. Jokainen perhe tavataan ennen ryhmän alkua ja vanhempien kanssa mietitään perheen arkea tukevia toimintoja sekä perheen voimavaroja ja haasteita.

Lindberg aloittaa vanhempainryhmien ohjaamisen syksyllä 2020 yhdessä ohjaajaparinsa kanssa. Tavoitteena on järjestää syksyisin ja keväisin kaksi eri ryhmää eri paikkakunnilla. Jokainen ryhmä kokoontuu ohjaajien johdolla kerran viikossa 17 viikon ajan kaupungissa, jossa joukkue toimii. Kohderyhmänä ovat matkansa alussa olevien Icehearts-joukkueiden vanhemmat, joiden lapset ovat iältään 6-12 vuotiaita. Vanhempainryhmiä on alustavasti suunniteltu pidettävän Keravalla, Helsingissä, Lappeenrannassa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Ryhmät kokoontuvat helposti saavutettavissa paikoissa, kuten kouluilla tai kaupunkien ME-taloilla.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on löytää se väylä, miten perhetyö ja vanhempien vertaistuki tulisi luonnolliseksi osaksi Icehearts-toimintaa ja tukisi perheitä parhaalla mahdollisella tavalla.

”Ensimmäinen vanhempainryhmä järjestetään ensi syksynä Tampereella. Tarkoituksena on saada matkansa alussa olevien Icehearts-joukkueiden vanhemmat mukaan vahvistamaan vanhemmuustaitojaan sekä tutustumaan toisiinsa.” kertoo Lindberg ja jatkaa ”Pitkällä aikavälillä tavoitteena on löytää se väylä, miten perhetyö ja vanhempien vertaistuki tulisi luonnolliseksi osaksi Icehearts-toimintaa ja tukisi perheitä parhaalla mahdollisella tavalla.”

 

VANHEMMUUSRYHMIEN VAIKUTUKSISTA TUTKIMUSTA

Suunnitellessamme vanhemmuusryhmien järjestämistä oli alusta asti selvää, että haluamme myös seurata toiminnan vaikutuksia. Tutkimustoiminnan tueksi perustettiin ohjausryhmä, johon suureksi iloksemme saimme edustajia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä. THL:stä mukana ovat Iceheartsin pitkittäistutkimuksesta vastaavat erikoistutkijat Marjatta Kekkonen ja Kaija Appelqvist-Schmidlechner, ITLA:sta tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki. Tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuksen käytännön toteutusta työstämään on ITLA:n tuella palkattu Ihmeelliset vuodet – ohjelmaryhmään perehtynyt THL:n vieraileva tutkija Piia Karjalainen.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Ihmeelliset vuodet –vanhemmuusryhmään osallistuvien Icehearts-joukkueen vanhempien raportoimia ajallisia muutoksia vanhemmuustaidoissa ja hyvinvoinnissa. Lisäksi tavoitteena on seurata ryhmän aikana tapahtuneita muutoksia lapsen käyttäytymisessä vanhempien sekä kasvattajien arvioimana.

Viimeistään kolmen vuoden kuluttua pääsemme raportoimaan tuloksia. Onnistuessaan ryhmistä saamamme opit ja positiivinen malli voidaan ottaa laajemmin käyttöön osaksi Iceheartsin perustoimintaa.

 

Lisätietoja:

Päivi Lindberg
Hankevastaava
paivi.lindberg@icehearts.fi
044 4919 403

Erika Turunen
Järjestöpäällikkö
erika.turunen@icehearts.fi
044 2400 349

 

Iceheartsin perhetyöntekijä Päivi Lindberg on koulutukseltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sosionomi, joka on kokenut perhetyön ammattilainen. Hän on työskennellyt pitkään Helsingin kaupungilla lapsiperheiden sosiaaliohjauksessa. Lindberg on työskennellyt myös perhekuntouksessa, leikkipuistossa sekä nuorisotalon työntekijänä. Hän on suorittanut Ihmeellisen vuodet vanhempainryhmäohjaaja- ja kotikäyntikoulutukset.