Kurkistus Icehearts Europe -kasvattajien koulutukseen ja rooleihin

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tämä teksti on osa blogisarjaa, jossa seurataan Icehearts Europe -hanketta. Tässä, blogisarjan neljännessä, tekstissä käsitellään Icehearts Europe -kasvattajien koulutusta sekä erilaisia rooleja pilottiorganisaatioissa. Aiemmin sarjassa julkaistut tekstit löytyvät verkkosivujemme blogiosiosta. Mutta ennen tekstin varsinaista aihetta, on paikallaan tehdä lyhyt katsaus hankkeen alkuvuoden tapahtumiin. Onhan edellisen tekstin julkaisusta vierähtänyt jo tovi.

Hankkeen alkuvuoden kuulumisia

Vuoden 2023 alussa alkanut Icehearts Europe -hanke on edennyt puoliväliin. Hankkeen ensimmäisen puoliskon pääpaino oli toimintamallin pilotointiin liittyvissä pohjatöissä ja valmisteluissa, kun jälkimmäisessä fokus on toiminnan pilotoinnissa ja arvioinnissa. Toiminnan pilotoinnin tueksi hankkeessa on tehty monia kirjallisia ja muita tuotoksia. Lisää on luvassa myöhemmin tänä vuonna. Näitä tuotoksia ei tehdä vain pilotointia ajatellen, vaan myös edistämään Icehearts Europe -toimintamallin myöhempää ja laajempaa implementointia Euroopassa. Tähän mennessä tehdyt tuotokset ovat avoimesti saatavilla ja löytyvät hankkeen nettisivuilta.

Alkuvuodesta hankkeen nettisivuille on lisätty muutama uusi tuotos: verkkokoulutus Icehearts Europe -kasvattajille, opas Icehearts Europe -toiminnan implementoinnista sekä SANA-analyysiraportti. Viimeksi mainitussa tarkastellaan toiminnan toteuttamisen mahdollisuuksia ja haasteita pilottiorganisaatioiden toimintaympäristössä. Lisäksi analyysiraportissa tuodaan esiin selvityksen merkitystä korostavia havaintoja, kun Icehearts Europe -toimintaa jalkautetaan uuteen toimintaympäristöön.

Kuvakaappaus hankkeen nettisivuilta.

Icehearts Europe -hankkeessa tehdyistä tarkoista suunnitelmista ja niiden määrätietoisesta toteuttamisesta huolimatta, ei hankkeen alkuperäinen aikataulu ole aivan pitänyt pilotoinnin osalta. Alun perin pilotoinnin oli tarkoitus käynnistyä maaliskuussa 2024 viidessä organisaatioissa, mutta ennakoimattomat haasteet viivästyttivät pilotoinnin valmistelua ja itse pilotointia. Viivästyminen oli harmillista, mutta ei täysin odottamatonta mittavassa hankkeessa, jossa on useita toimijoita ja vaiheita. Nyt mutkat matkassa ovat taakse jäänyttä aikaa. Icehearts Europe -toiminta käynnistyy lähikuukausina Virossa, Tanskassa, Sloveniassa, Italiassa ja Espanjassa.

Tähän hankkeen virstanpylvääseen, eli pilotointiin, palataan tarkemmin seuraavassa blogissa.

Tavoitteena 100 koulutettua Icehearts Europe -kasvattajaa

Hankkeen määrälliset tavoitteet ovat mittavat. Tarkoitus on, että jokaisessa viidessä pilottiorganisaatiossa toiminta alkaa 20 Icehearts Europe -ryhmällä. Jokaisen ryhmän, tai joukkueen, kuten niitä Icehearts-toiminnassa kutsutaan, toiminnasta vastaa yksi koulutettu kasvattaja. Jokaiseen ryhmään valitaan 20 erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Suunnitelma tarkoittaa toteutuessaan yhteensä sataa joukkuetta ja kasvattajaa. Kaikkiaan toimintaan pyritään saamaan mukaan 2000 lasta eri puolilla Eurooppaa. Tavoitteiden täyttyminen alkaa ollaan lähellä monessa organisaatioissa, mutta tehtävää vielä riittää.

Icehearts-toiminta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on ammatillista lastensuojelutyötä. Sitä toteuttavat kasvattajat, jotka ovat kouluttautuneet sellaisilla aloilla, jotka antavat hyvät valmiudet toimia kohderyhmän kanssa sekä tukea lapsia Icehearts-mallin toimintaperiaatteiden mukaisesti. Icehearts Europe -hankkeen kontekstissa rekrytoitavilta kasvattajilta edellytetään koulutusta liikunta-, sosiaali- tai terveysalalta. Lisäksi heiltä toivotaan aiempaa työkokemusta ryhmämuotoisesta liikuntakasvatuksesta tai lastensuojelusta.

Icehearts-kasvattajan toimenkuva on hyvin erityinen, eikä siihen ole olemassa omaa opintokokonaisuutta. Tästä syystä aloittavat kasvattajat koulutetaan työhön. Icehearts Europe -hankkeessa koulutus tapahtuu paikallisesti ja siitä vastaa toimintaa toteuttava organisaatio. Koulutuksen sisältö määrittyy toiminnalle asetettujen ehtojen mukaisesti, mutta koulutuksen tukena ovat hankkeessa tehdyt materiaalit ja kasvattajille tehty koulutustyökalu.

Koulutustyökalu perehdyttää kasvattajat muun muassa Icehearts Europe -toimintamalliin, sosiaaliseen mentorointiin sekä kasvattajan ja lapsen välisen luottamuksellisen suhteen rakentamiseen. Työkalun tarjoama koulutus on monivaiheista ja interaktiivista. Se sisältää tekstiä, tehtäviä, videoita ja pieniä testejä. Videoilla esiintyy niin Suomen Icehearts-toiminnassa mukana olevia kuin aiemmin toimintaan osallistuneita nuoria ja heidän perheitään. Lisäksi niissä kuullaan muun muassa koulun henkilökuntaa ja Suomen Iceheartsin kasvattajia sekä mentoreita.

Koulutustilaisuus Tallinnassa

Monessa organisaatiossa kasvattajien valinnat sekä koulutukset ovat edenneet jo pitkälle. Osassa organisaatioista kesälomakaudelle siirrytään tilanteessa, jossa ne on jo tehty. Lähes valmiina ollaan esimerkiksi Virossa toimivassa SPIN-organisaatio, jossa kasvattajien koulutukset alkoivat toukokuussa. Suomen Iceheartsilla oli ilo ja kunnia osallistua SPIN-organisaation Tallinnassa järjestettyyn ensimmäiseen koulutustilaisuuteen.

Riku ja Nelli kouluttamassa SPIN-organisaation kasvattajia. Kuva: SPIN

Suomesta SPIN-organisaation koulutustilaisuuteen osallistuivat Iceheartsin pitkäaikaiset kasvattajat Nelli Niemelä ja Riku Kauppinen. Nelli on Iceheartsin tyttötyön pioneeri ja vastannut toiminnan kehittämisestä. Nykyisin Nelli toimii Iceheartsissa perheiden tuen mentorina. Nellin joukkueen 12-vuotinen Icehearts-polku tuli päätökseen tänä keväänä. Riku puolestaan on osa Tampereen runsaslukuista Icehearts-kasvattajien joukkoa. Hän on ollut joukkueensa lasten tukena ja kulkenut heidän kanssaan jo 11 vuoden ajan. Hänen joukkueensa Icehearts-polku päättyy vuoden päästä.

Nelliltä ja Rikulta tulevat kasvattajat kuulivat Icehearts-toiminnasta, kasvattajan työstä ja erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaamisesta. Esitys ei sisältänyt vain abstraktia ylätason tietoa Iceheartsista, vaan Riku ja Nelli kertoivat useita konkreettisia esimerkkejä lasten tukemisesta. Esitys varmasti lisäsi kuulijoiden ymmärrystä Icehearts-toiminnan keskeisistä kulmakivistä ja niiden merkityksestä lasten tukemisessa. Nellin ja Rikun esityksessä tuli vahvasti esiin kanssakulkijuuden, pitkäkestoisen ja kokonaisvaltaisen työn hyödyt haavoittuvassa asemassa olevien lasten tukemisessa ja heidän elämässään.

Koulutustilaisuuteen osallistui toistakymmentä kasvattajaa ja muuta henkilöstöä SPIN-organisaatiosta. Lisäksi tilaisuuteen osallistui poliisin, sosiaalitoimen, kunnan ja koulun edustajia. Nellin ja Rikun esityksen lisäksi koulutuksessa kuultiin muun muassa Icehearts Europe -hankkeesta ja toiminnan toteuttamisesta SPIN-organisaatiossa. Ohjelma sisälsi myös kiinnostavan esityksen Icehearts Europe -toiminnan pilotoinnin pilotoinnista, kuten SPIN:ssä kokeilua kutsuttiin.

Kokeilu alkoi Virossa vuoden 2023 lopussa yhdellä ryhmällä, johon kuuluu 8 erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Kokeilua on nyt takana reilu puolen vuoden mittainen jakso, joka on osoittautunut onnistuneeksi. Kokeiluun ollaan tyytyväisiä sekä SPIN-organisaatiossa että koulussa, jonka oppilaita osallistuu toimintaan. Lasten tai heidän vanhempiensa kokemuksia ei ilmeisesti ole vielä kartoitettu.

Kolauksitta kokeilu ei kuitenkaan ole mennyt. Kokeilusta kertovasta esitelmästä ilmeni, että suurelta osin Icehearts-toiminnan käynnistämisessä kohdatut haasteet olivat SPIN-organisaatiolle ennestään tuttuja. Suomen Iceheartsin kertomana he olivat kuulleet moneen kertaan vastaavista haasteista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. Vaikka kokeilussa otettiin välillä muutama taka-askel, harppasi pilotointi sen myötä monta askelta eteenpäin. SPIN-organisaatiossa ollaan vakuuttuneita siitä, että hanke on hyvässä vaiheessa toiminnan toteuttamisessa. SPIN:ssä suhtaudutaan alkavaan pilotointiin luottavaisin mielin.

Icehearts Europe -kasvattajien rooleista pilottiorganisaatioissa

Toisin kuin Suomessa, Icehearts Europe -kasvattajan työ ei ainakaan pilotointivaiheessa ole kokoaikaista. Pilotointiin on varattu liki viidennes hankkeen 4 miljoonan euron kokonaisbudjetista, mutta viidelle organisaatiolle jaettuna se ei mahdollista kasvattajan työn kokoaikaisuutta. Kasvattajien viikoittaiset työtunnit vaihtelevat 10 tunnin molemmin puolin. Tämä ei vielä tarkoita, että kasvattajat olisivat osa-aikaisia. Suurin osa heistä työskentelee jo ennestään pilottiorganisaatiossa.

Kasvattaja tukee muutamana päivänä viikossa joukkueensa lapsia sekä ryhmä- että yksilötoiminnassa. Kasvatustyössä keskeisenä välineenä on ryhmämuotoinen harrastus- ja vapaa-ajan toiminta. Useissa pilottiorganisaatioissa harrastustoiminta on joukkueurheilutoimintaa, mutta myös muuta liikuntaa ja harrastuksia. Lisäksi kasvattajat retkeilevät joukkueensa lasten kanssa sekä käyvät esimerkiksi kulttuuritapahtumissa. Ensisijaista toiminnassa on lapsen osallisuus, ja harrastaminen sekä retkeily tapahtuu lapsia kuulleen ja lasten toiveet huomioiden.

Kasvattajan rooli ja työn painotus vaihtelee pilottiorganisaatioittain. Lisäksi myös se, mikä tai mitkä tahot kussakin maassa ovat hankkeen kasvattajien yhteistyötahoja vaihtelee. Vivahde-erot johtuvat organisaatioiden toiminalleen asettamista tavoitteistaan. Esimerkiksi Virossa pyritään paitsi tukemaan lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia myös vähentämään lasten ja nuorten koulupoissaoloja sekä edistämään heidän oppimistaan. Kasvattajan työssä painottuu siis koulutyön tukeminen ja kasvattajan ensisijainen yhtyeistyökumppani on koulukuraattori. Sloveniassa taas pyritään vahvistamaan lasten sosiaalisia taitoja ja lisäämään lasten liikunnallista aktiivisuutta. Sloveniassa kasvattajan työssä korostuu lasten ja nuorten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen ja lasten motivoiminen fyysiseen aktiivisuuteen. Työtä tehdään yhteistyössä sosiaali- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Pilottiorganisaatioissa ei aina ole vain tietyssä roolissa toimivia kasvattajia. Icehearts-toiminnalle ominainen kokonaisvaltainen lähestymistapa jaetaan useassa organisaatioissa useamman kasvattajan kesken. Tästä selkein esimerkki on Tanskassa, jossa toiminnalla pyritään saamaan haavoittuvassa asemassa olevat lapset perheineen tarvitsemiensa palveluiden piiriin ja lapset osallistumaan ohjattuun harrastustoimintaan. Näihin tavoitteisiin pyritään mallilla, jossa on kaksi erilaista kasvattajan roolia: vastuukasvattaja ja sosiaalisen urheiluseuran kasvattaja. Vastuukasvattajat työskentelevät koulussa ja sosiaalipalveluissa. Heidän tehtävänään on muun muassa tarjota lapselle koulussa ja verkostoissa tukea sekä toimia yhteyshenkilönä perheiden ja harrastustoiminnassa työskentelevän kasvattajan välillä. Viimeksi mainitun tehtävänä on kasvatus ja osallisuus harrastustoiminnassa.

Icehearts Europe -kasvattajan työ vastaa monelta osin Suomessa tehtävää Icehearts-työtä. Erojakin on, mutta ne ovat olleet odotettuja. Hankkeessa ei tavoitella Icehearts-toiminnan siirtämistä sellaisenaan muualle Eurooppaan, vaan toiminnan hyvien käytäntöjen siirtämistä ja muokkaamista muihin Euroopan maihin sopivaksi.

Lievistä takaiskuista ja alkukankeudesta huolimatta hankkeen tämänhetkinen tilanne lupaa hyvää. Icehearts Europe -toiminta on käynnistymässä lähikuukausina, ja pilottiorganisaatiossa on löydetty kullekin sopiva tapa toteuttaa toimintaa. Toteutuksessa on organisaatiosta riipuen hieman eri kärki ja painotus, mutta perustana kaikkialla on Suomen Iceheartsin toimintaperiaatteet ja arvomaailma. Kuten hankkeessa, myös Suomen Iceheartsissa, odotetaan innolla syksyllä alkavaa pilotointia. Sitä ennen on kuitenkin hyvä huilata hetki ja nauttia kesän auringosta.

Aurinkoista kesälomaa kaikille!

Lisätietoja:
Kai Tarvainen
Hankevastaava
kai.tarvainen@icehearts.fi
044 493 9545