Icehearts valmentaa elämään

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisessa tarvitaan rinnalla oloa, kuulevaa korvaa ja suurta sydäntä. Tätä tarjoaa Icehearts-kasvattaja, joka on sitoutunut pitkäkestoisesti lapsen elämään.

Icehearts-toiminta on sosiaalinen innovaatio, jonka pitkäkestoinen, varhaisen tuen toimintamalli on suunnattu niiden lasten auttamiseksi, joista on jo varhaiskasvatusikäisinä herännyt erityinen huoli.

Toimintamallissa Icehearts-kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista yhdessä muiden tahojen kanssa urheilujoukkueen, ja sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan lasta joukkueessa, koulunkäynnissä ja lapsen arjessa 12 vuoden ajan.

Kasvattaja tekee myös tiivistä yhteistyötä esikoulun, koulun ja erityispalvelujen kanssa. Icehearts-toimintaa on ollut Suomessa jo 20 vuotta. Toiminta on valtakunnallista ja sen piirissä on yli 500 lasta eri puolilla Suomea.

Icehearts-toiminta vahvistaa parhaimmillaan lapsen itsetuntoa, jakaa vaikeita kokemuksia ja kohentaa lapsen sosiaalisia taitoja.
Elämän nivelvaiheet käännekohtia lapsen ja nuoren elämässä

Icehearts-toiminta osuu lapsen ja nuoren kannalta tärkeisiin kehityksellisiin vaiheisiin ja elämän ratkaiseviin nivelkohtiin. Kenties suurimpia ovat siirtymät varhaiskasvatuksesta ja esikoulusta alakouluun, alakoulusta yläkouluun sekä yläkoulusta toisen asteen opintoihin. Kaikissa vaiheissa lapsi rakentaa itsestään kuvaa onnistujana tai epäonnistujana, ryhmään kuuluvana tai ulkopuolelle jätettynä. Nivelvaiheisiin liittyy myös nuoren tulevaisuuden kannalta tärkeitä valintoja, jotka vaikuttavat nuoren elämänkulkuun.

Icehearts-toiminta käynnistyy samanaikaisesti yhden lapsen tärkeimmän elämänmuutoksen – koulunkäynnin aloituksen – kanssa. Valtaosalle lapsista koulunaloitus on kohokohta ja ilonaihe elämässä. Kuitenkin, osa jo aivan pienistä lapsista näyttää törmäävän suuriin vaikeuksiin ja haasteisiin pian koulun portista sisään astuttuaan.

Syksyllä 2015 Icehearts-joukkueissa aloittaneista 7-vuotiaista pikkukoululaisista 60 prosenttia arvioi olevansa usein väsynyt koulussa ja joka kolmas kertoi, että häntä itkettää usein, hänellä on mahakipuja ja monet asiat huolettavat häntä. Joka toinen Icehearts-lapsi kertoi muiden lasten ärsyttävän häntä ja lähes puolet lapsista kertoi joutuvansa helposti hankaluuksiin muiden lasten kanssa.

Opettajien arvioiden mukaan käyttäytyminen on poikkeavaa noin puolella Icehearts-joukkueissa aloittaneista ekaluokkalaisista. Huoli lapsen käyttäytymisestä ja tunne-elämän vaikeuksista oli yleistä myös Icehearts-lasten vanhempien keskuudessa. Samaan aikaan vanhempien luottamus avun saamiseen oli heikohko.
Kasvattaja tukee nuorta ja ennaltaehkäisee “perseilyä”

Tutkimuksessa haastatellut, 12 vuoden ajan Icehearts-toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat etenkin yläkoulussa tilanteita, joihin liittyi esimerkiksi tappelua, päihteidenkäyttöä tai muuta hölmöilyä. Välillä nuoret olivat päätyneet tekemisiin viranomaisten kanssa. Haastatelluista pojista yli puolella oli ollut vaikeuksia 12–16-vuotiaana ja kolmasosa haastatelluista kertoi olleensa myös poliisin tai vartijan kanssa tekemisissä.

Tutkimuksessa havaittiin, että joukkuetoiminta näytti ennaltaehkäisevän “perseilyä”, kuten eräs nuori tällaista nuoruudelle tyypillistä hölmöilyä ja hankaluuksiin johtavaa toimintaa nimitti. Joukkueen tukipilarina toimiva ja joukkuetta johtava Icehearts-kasvattaja oli lähes poikkeuksetta puuttunut tämän kaltaiseen toimintaan jo ennalta tai ollut mukana selvittelemässä seurauksia. Kasvattaja oli myös tehnyt yhteistyötä viranomaisten ja nuoren kanssa hakien tilanteisiin rakentavia ratkaisuja.

Turvallinen, luotettava ja pysyvä aikuinen – Icehearts-kasvattaja – näyttäytyi erityisen merkityksellisenä haastateltujen poikien puheissa etenkin silloin, kun elämässä oli hetkiä, joista olisi ollut vaikeaa selvitä ilman tukea. Kiinnittyminen ja luottamuksen rakentuminen ovatkin toiminnan keskeinen edellytys, jotta avun anto mahdollistuu.

Icehearts-joukkueeseen kiinnittymisen ja sitoutumisen prosessit ovat kunkin lapsen kohdalla erilaisia ja jokaiselle lapselle valikoituu oma tapansa olla mukana ja läsnä toiminnassa. Tämä edellyttää, että toimintamalli on joustava ja pitkäkestoinen.

Icehearts-joukkue näyttäytyi tutkimuksessa pojille merkityksellisenä yhteisönä, joka tarjosi turvaa ja yhdessä oloa sekä loi arjen osallisuuden tukirakenteita. Kannustava kasvattaminen ja tinkimätön rinnalla olo tuottivat arvokkuuden kokemuksia, joilla oli pojille itsetuntoa vahvistava ja rohkaiseva merkitys.
Toiminnan hyödyistä saatu rohkaisevia tuloksia

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa. Vaikuttavuudesta tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkittua tietoa.

Erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Mielenterveys -yksikössä ja tutkija Jenni Wessman Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikössä. Erityisasiantuntijat Marjatta Kekkonen ja Päivi Känkänen työskentelevät molemmat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lapset, nuoret ja perheet -yksikössä.
Tutkimuksia Iceheartsista

Icehearts on pitkäkestoinen, varhaisen tuen toimintamalli niiden lasten auttamiseksi, joista on jo varhaiskasvatusikäisinä herännyt erityinen huoli. Toimintamallissa Icehearts-kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista yhdessä muiden tahojen kanssa urheilujoukkueen, ja sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan lasta joukkueessa, koulunkäynnissä ja lapsen arjessa 12 vuoden ajan. Kasvattaja tekee myös tiivistä yhteistyötä esikoulun, koulun ja erityispalvelujen kanssa. Icehearts -toimintaa on ollut Suomessa 20 vuotta. Toiminta on valtakunnallista ja sen piirissä on yli 500 lasta eri puolilla Suomea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2015 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria. Seurantatutkimuksessa kerätään tietoa 13 vuoden ajan Icehearts-joukkueissa mukana olevista lapsista sekä samanikäisiä verrokkilapsista. Tietoa kerätään toistuvasti lapsilta, vanhemmilta, opettajilta ja Ichearts-kasvattajilta.

Hankkeen toisessa osatutkimuksessa on haastateltu Icehearts -toiminnassa mukana olleita nuoria, joista suurin osa on ollut joukkueessa mukana esikouluikäisestä aikuisikään asti. Tutkimuksessa kerättiin jo toimintansa päättäneen joukkueen nuorten kokemuksia Icehearts-toiminnan merkityksellisyydestä ja kannattelevuudesta.

Lue artikkeli alkuperäisestä lähteestä:
http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste32016/iceheartsvalmentaaelamaan.html