Icehearts-toiminta on tutkitusti vaikuttavaa

Icehearts on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan työnsä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman sovelluksen, jolla saamme tietoa niin kasvattajiemme työn jakautumisesta eri osa-alueisiin kuin Icehearts-lasten kehityksestä. Syksyllä 2019 otimme testiin myös lasten itsearvioinnin kysymyksiä saadaksemme lasten äänen ja kokemukset vieläkin paremmin esiin. Olemme sitoutuneet edistämään meistä tehtäviä tutkimuksia.

Pitkittäistutkimuksella vaikuttavuustietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2015 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria. Seurantatutkimuksessa kerätään tietoa 13 vuoden ajan Icehearts-joukkueissa mukana olevista lapsista sekä samanikäisistä verrokkilapsista. Tietoa kerätään toistuvasti lapsilta, vanhemmilta, opettajilta ja Icehearts-kasvattajilta. Icehearts on lisäksi yhteistyössä THL:n, kuntien ja SITRA:n mittaristoja hyödyntäen työstänyt toiminnan kustannusvaikutuksen mittaristoja. Näiden perusteella voidaan todeta Icehearts-toiminnan olevan kustannusvaikuttavuudeltaan tehokas toimintamalli, joka ehkäisee erityispalveluiden tarvetta. Toimintamallin avulla ehkäistään osattomuutta, kohennetaan inhimillistä hyvinvointia ja tuotetaan yhteiskunnalle selvää säästöä.

Icehearts tukee varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa. Appelqvist-Schmidlechnerin (2017) tutkimuksen mukaan, kasvattajien arvioimana, Icehearts-toiminta on tuottanut mm. seuraavia tuloksia: koulussakäynti on parantunut, käyttäytyminen koulussa ja kotona on parantunut, aggressiivinen käyttäytyminen vähentynyt, pelokkuus vähentynyt, aikuisten kanssa toimeentuleminen parantunut, auktoriteettinen kunnioittaminen helpottunut, kaverisuhteet parantuneet, kavereiden määrä lisääntynyt, sosiaaliset taidot kohentuneet, itsetunto vahvistunut, mieliala kohentunut, liikunnallisuus lisääntynyt, lapsen ja vanhempien suhde parantunut, perheen sisäiset suhteet kohentuneet ja vanhempien jaksaminen parantunut.

THL:n (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen) tutkimuksessa kasvattajat kertoivat, että ovat tarjonneet syliä, antaneet huomiota, kannustaneet liikkumaan, auttaneet kaverisuhteiden luomisessa, tukeneet sietämään pettymyksiä ja purkamaan niitä eri tavoilla, asettaneet rajoja ja selkeitä rutiineja, kannustaneet osallistumaan eri toimintoihin, olleet mukana koulutyössä, keskustelleet ja tukeneet vanhempia. Iceheartsin omassa vanhemmille suunnatussa kyselyssä vanhemmat ovat kertoneet perheen arjen helpottuneen Icehearts-toiminnan aloittamisen myötä. Vanhempien mielestä kodin ilmapiiri oli parantunut, kodin ja koulun yhteistyö parantunut ja kaverisuhteet parantuneet. Vanhemmat kokivat, että Icehearts-kasvattaja kuuntelee perhettä, toimii kasvatuksellisena tukena ja ajattelee kaikessa toiminnassaan ensisijaisesti lapsen parasta.

THL:n tutkimustuloksia on julkaistu täällä.

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista

Yksi keskeinen osa Icehearts-toimintaa on lapsen koulunkäynnin tukeminen, jossa kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle yhteistyössä rehtorien ja opettajien kanssa. Tavoitteena on tukea lapsen oppimista, vahvistaa osallisuutta, varmistaa tiedonkulku, turvata lapsen etua, tarjota ohjattua iltapäivätoimintaa ja joukkueurheilua sekä ehkäistä poissaoloja koulusta ja koulunkäynnin keskeytyksiä.

THL (Kekkonen, Appelqvist-Schmidlechner ja Sarparanta, 2018) julkaisi tutkimustietoa Icehearts-toimintamallin toteuttamisesta kouluissa koulun henkilöstön kuvaamana. Tutkimuksen mukaan Icehearts-kasvattaja pystyy turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta työskentelemällä laaja-alaisesti ja tilannekohtaisesti oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten sekä koulun johdon kasvatuskumppanina koulussa.

THL:n tutkimus osoittaa, että koulut hyötyvät toiminnasta kasvattajan tukiessa lasten oppimista tunneilla, vertaisryhmässä toimimista ja kouluyhteisön jäsenenä pysymistä. Kasvattaja myös vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita sekä rakentaa lasten välisiä suhteita. Icehearts-kasvattajan läsnäolosta hyötyvät niin erityistä tukea tarvitsevat lapsen kuin koulun muut oppilaat. Toiminnan pitkäkestoisuus ja kasvattajasuhteen jatkuvuus auttavat lasta selviytymään opetusryhmän, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa tai lapsen siirtyessä kouluasteelta toiselle.

Koko tutkimusartikkeli luettavissa Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot – vuosikirjasta 2018 s. 179-192.

Icehearts vahvistaa liikunnallisuuden lisäksi lasten sosiaalisia taitoja ja mielen hyvinvointia

Uusi THL:n tutkimus (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020) nostaa esiin kolme Iceheartsin menestystekijää: luotettava aikuinen, joka kulkee rinnalla lapsuudesta aikuisuuteen, yhdenvertaiset mahdollisuudet urheiluharrastukseen ja yhteistyö laajan julkisten palveluiden verkostojen kanssa.

”Iceheartsin menestyksen avain on pitkälle siinä, että yksi ja sama luotettava aikuinen kulkee lapsen rinnalla läpi kouluiän, ekaluokalta aikuisikään asti. Jo tämä on jotakin sellaista, mitä julkinen palvelujärjestelmämme ei pysty tarjoamaan.” tiivistää erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

Icehearts-toiminta oli lisännyt lasten liikunnallisuutta sekä kehittänyt sosiaalisia taitoja, kaverisuhteita, itsetuntoa ja mielialaa vähintään jossakin määrin valtaosalla lapsista (76–84%). Tulos on rohkaiseva, sillä toiminnan alkaessa noin 40 prosenttia lapsista kertoi joutuvansa herkästi konfliktitilanteisiin ikätovereidensa kanssa tai olevansa usein huolestunut tai itkuinen (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2017).

Lasta oli kasvattajien arvioiden mukaan tukenut ennen kaikkea mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kuulua joukkueeseen urheilullisista suorituksista tai taidoista riippumatta. Myös kasvattajan tarjoama pitkäkestoinen tuki ja läsnäolo lapsen arjessa nähtiin merkittävänä tekijänä lasta tuettaessa.

THL:n tutkimus luettavissa täältä

Joukkuetoiminta ennaltaehkäisee nuoruuden hölmöilyjä

THL:n tutkimuksessa (Wessman, Känkänen & Silonsaari, 2018) haastatellut, 12 vuoden ajan Icehearts-toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat etenkin yläkoulussa tilanteita, joihin liittyi esimerkiksi tappelua, päihteidenkäyttöä tai muuta hölmöilyä. Välillä nuoret olivat päätyneet tekemisiin viranomaisten kanssa. Haastatelluista pojista yli puolella oli ollut vaikeuksia 12–16-vuotiaana ja kolmasosa haastatelluista kertoi olleensa myös poliisin tai vartijan kanssa tekemisissä.

Tutkimuksessa havaittiin, että joukkuetoiminta näytti ennaltaehkäisevän hölmöilyä. Joukkueen tukipilarina toimiva ja joukkuetta johtava Icehearts-kasvattaja oli lähes poikkeuksetta puuttunut tämän kaltaiseen toimintaan jo ennalta tai ollut mukana selvittelemässä seurauksia. Kasvattaja oli tehnyt yhteistyötä viranomaisten ja nuoren kanssa hakien tilanteisiin rakentavia ratkaisuja.

Turvallinen, luotettava ja pysyvä aikuinen – Icehearts-kasvattaja – näyttäytyi erityisen merkityksellisenä haastateltujen poikien puheissa etenkin silloin, kun elämässä oli hetkiä, joista olisi ollut vaikeaa selvitä ilman tukea. Kiinnittyminen ja luottamuksen rakentuminen ovatkin toiminnan keskeinen edellytys, jotta avun anto mahdollistuu.

Tutkimuksesta voi lukea lisää kirjasta Poikatutkimus

Icehearts-toiminta säästää yhteiskunnan varoja

KTT Petri Hilli on laskenut Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Icehearts-joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan varoja pelkästään sosiaalityön kuluissa 857 000 €. Toiminnan avulla NEET-nuorten määrä puolitettiin.  NEET-nuorten vähentämisen tuotto-odotus yhteiskunnalle on 1,9 milj. €. Näiden laskelmien mukaan yhden joukkueen säästö yhteiskunnalle on liki 3 miljoonaa euroa.

Tuloksesta on vähennetty toiminnan kustannukset 12 x 50 000 €, joka pitää sisällään kasvattajan henkilöstökulut ja toiminnan kuluja. Laskelma on ”minimiarvio”. Todellisuudessa vaikuttavuus on todennäköisesti suurempi, koska laskelmasta puuttuu isoista kulueristä ainakin rikollisuus ja tulopuolelta kulutusverot. Lisäksi, jos toimintamallin avulla saadaan syrjäytymisen periytyminen katkaistua, kustannusvaikuttavuus moninkertaistuu.

 

Yhteyshenkilö Iceheartsin vaikuttavuusseurannasta sekä tutkimusyhteistyöstä Suomen Icehearts ry:n erityisasiantuntija Erika Turunen, erika.turunen@icehearts.fi, 044 2400 349