Opinnäytetyö: Iceheartsin 12 vuoden polun läpikäyneet nuoret kokevat saaneensa elämäänsä apua ja tukea sekä yhteisön, johon kuulua.

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Veli-Pekka Kilpalan opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Icehearts-polun läpikulkeneiden nuorten kokemuksia pitkäkestoisesta toimintamallista ja sen vaikutuksista nuorten elämään.

Tutkimustulokset osoittavat, että nuoret kokivat saaneensa Icehearts-toiminnasta monin eri tavoin apua ja tukea elämäänsä. Merkittävimpinä asioina koettiin erityisesti Icehearts-toimintamallin ja joukkueen kautta saatu oma yhteisö ja sen kautta luodut ystävyyssuhteet.

Turvallisen aikuisen merkitys sekä henkilökohtaisen tuen ja avun saaminen elämän kipuhetkissä nousivat jokaisen nuoren vastauksissa esille. Lisäksi toimintamalliin kuuluva säännöllisen harrastamisen mahdollisuus sekä järjestön toiminnan kautta osallisuus erilaisiin tapahtumiin koettiin myös tärkeänä osana kokemuksellista nuoruutta.

Iceheartsiin kuuluminen ei leimaa

Erityistä oli, että vaikka toimintamalli perustuu lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, sitä ei kuitenkaan koettu toiminnassa mukanaoloaikana tai aikuisiästä käsin tarkasteltuna leimaavana. Sen sijaan yhteisöön kuuluminen herätti osalla jopa ylpeyden tunteita.

Merkittävää vastaajien keskuudessa oli yleinen tyytyväisyyden tunne aikuiselämäänsä sekä vahva usko tulevaisuuden näkymiin. Kaikilla vastaajilla oli elämässään yhä Icehearts-toiminnan kautta saatuja ystäviä ja yksinäisyyttä koettiin yleisesti ottaenkin vain vähäisesti.

Nuoret kehittäisivät kokemuksiinsa perustuen Icehearts-toimintaa

Nuoret nostivat toimintamallin kokemusasiantuntijoina esille useita asioita toiminnan kehittämiseksi. Nuoret kokivat, että 12 vuoden toimintamallia tulisi kehittää etenkin taipaleen viimeisten vuosien osalta.

Nykyisessä toimintamallissa kontaktien määrää vähenee yläasteen loppumisen jälkeen. Toiminnassa mukana olevat nuoret kokivatkin tarvinneensa kontaktien vähenemisen sijaan tiiviimpää yhteydenpitoa ja enemmän yhteistä tekemistä. Nuoret ehdottivat, että toimintamalli tarvitsisi aikuisuuteen ja itsenäiseen elämää valmistelevan vaiheen, johon liittyisi mm. itsenäistymissuunnitelman tekeminen sekä opastusta ja talousneuvontaa. Taloudenpitoon liittyvät haasteet nousivat erityiseksi haasteeksi useassa vastauksessa.

Kokemusasiantuntijuus ja jälkihuolto osaksi Icehearts-työtä

Icehearts-toimintamalli perustuu joukkuetoimintaan, jossa nykyisen mallin mukaisesti on toiminnassa mukana myös nuorempia jäseniä. Toimintamalli päättyy kuitenkin nykyisin silloin, kun joukkuetoiminnan pääikäryhmä täyttää 18 vuotta. Tutkimuksessa havaittiin, että joukkueen nuoremmat jäsenet kokivat jäävänsä toiminnan päättyessä hyvin nuorena yksin.

Tutkimuksessa mukana olevat nuoret ehdottivat toimintaan mukaan kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamista. Icehearts-toiminnan loputtua vastaajat toivoivat myös harrastustoiminnan jatkoa, yhteisiä tapaamisia, kasvattajan yhteydenpitämistä ja jälkihuoltoa Iceheartsin toimesta. Jälkihuollon osalta toivottiin niiden auttamista täysi-ikäisinä, jotka eivät vielä ole valmiita itsenäiseen elämään ja tarvitsisivat siinä tukihenkilöä avukseen. Icehearts-jälkihuollon toivottiin jatkuvan 20–25-vuotiaaseen saakka.

Tutkimuksen avulla kehitetään Iceheartsin työtä

Iceheartsin 12 vuoden polun läpikäyneiden nuorten näkökulmasta katsottuna Icehearts-järjestö tekee vaikuttavaa ja merkityksellistä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Icehearts tukee lasten kasvua hyvinvoiviksi aikuisiksi ja mahdollistaa lapsille ja nuorille välittävän yhteisön ympärille.

Icehearts iloitsee nuorten positiivisista kokemuksista ja elämänkuluista sekä kuuntelee nuorten kehitysideoita tarkalla korvalla. Tutkimuksesta saatujen tulosten avulla Icehearts sitoutuu edelleen kehittämään toimintaansa.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Kilpala
vellu.kilpala@gmail.com, 040 5662 767

Erika Turunen
Erityisasiantuntija, Suomen Icehearts ry
erika.turunen@icehearts.fi, 044 2400 349

Lue lisää Iceheartsin toiminnasta.
Lue lisää Iceheartsin vaikuttavuudesta.

Veli-Pekka Kilpala on pitkän Icehearts-uran tehnyt kasvattaja sekä tiimimentori. Hänen opinnäytetyö toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK sosionomikoulutuksessa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 145 Icehearts-joukkueessa mukana ollutta nuorta. Tutkimuksen toteuttamiseen mennessä Iceheartsin 12 vuoden polun on kulkenut kuusi poikajoukkuetta. Nuoret olivat tutkimuksen aikana iältään 19-30 vuotiaita. Icehearts-toiminnassa he olivat mukana 6-vuotiaista 18- ikävuoteen saakka. Kyselytutkimus toteutettiin Webropol-ohjelmalla. Kyselyn vastausprosentti oli 44. Kyselytutkimusta täydennettiin teemahaastatteluilla. Teemahaastattelut toteutettiin sellaisille vastaajille, jotka eivät olleet vastanneet määrälliseen kyselyyn. Teemahaastatteluihin osallistui neljä henkilöä.