Kysely: Icehearts-toiminnalla positiivinen vaikutus lasten mielialaan

Teemme joka vuosi joukkueissamme mukana olevien lasten vanhemmille ja huoltajille kyselyn, jossa kysymme heidän arvioitaan toimintamme laadusta ja toiminnan vaikutuksista lapseen ja perheeseen. Lisäksi pyydämme verkostoiltamme heidän näkemyksiään Icehearts-työstä.

Kyselyn tuottama tieto on tärkeässä osassa toimintamme kehittämistä ja antaa meille hyvin kuvaa siitä, mitkä osa-alueet toiminnastamme koetaan perheen sekä verkoston näkökulmasta erityisen tärkeinä ja vaikuttavina. Tänä vuonna kyselyssä otettiin huomioon myös korona-ajan vaikutuksia ja kysyttiin kysymyksiä mm. pandemia-ajan kuormittavuudesta sekä tuen saannista pandemian keskellä.

Icehearts-toiminta vaikuttaa positiivisesti lasten mielialaan

Vanhemmille tehdyn kyselyn mukaan 97 % lapsista osallistuu mielellään Icehearts- toimintaan. 97 % vastaajista ovat iloisia siitä, että heidän lapsensa on mukana toiminnassa. Lähes 95 % kyselyyn vastanneista vanhemmista kokivat toiminnan vaikuttavan positiivisesti lastensa mielialaan. Vanhemmat kokevat toiminnan olevan lapselle mielekästä vapaa-ajan tekemistä, jossa opitaan kaveritaitoja ja liikunnallista elämäntapaa.

“Olen todella kiitollinen että poika on päässyt tähän toimintaan, se tuntuu lottovoitolta. Hän on kasvanut todella paljon varsinkin sosiaalisilta taidoiltaan ja saanut rohkeutta. Icehearts vaikuttaa pojan kautta koko perheeseen.”

Icehearts-toiminta tukee perheiden arkea

Kasvattajan työaika kuluu pääsääntöisesti lapsen kanssa ja Icehearts-työn keskiössä on lapsen hyvinvointi. Lapsen hyvinvointi tuottaa myös perheisiin hyvinvointia ja toisin päin. Enenevissä määrin Icehearts pyrkii suuntaamaan huomiota perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kasvattajat ovat saavuttaneet alusta saakka paikan perheiden tukipilarina.

Vahva yhteistyö kotien kanssa näkyy myös vanhemmille teetetyn kyselyn valossa. Vanhempien kyselyn mukaan lähes 88 % vastanneista kokivat, että toiminta tukee osaltaan perheen arkea ja sen sujuvuutta, 75 % kokee toiminnan tukevan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ja 74 % näkee toiminnan tukevan kodin ilmapiiriä.

”Hän kuuntelee murheeni minua arvostavasti eikä arvostele päätöksiäni, mutta saattaa antaa oman näkökulmansa asiaan. Ja yhdessä aikuisina teemme suunnitelman kuinka edetään teinin kanssa.”

Kyselyn mukaan kasvattajat ovat hyvin tavoitettavissa, he kohtaavat vanhemmat arvostaen ja empaattisesti. Vanhemmat luottavat kasvattajan kykyyn toimia heidän lapsensa parhaaksi. Lähes puolet vastaajista koki, että kasvattajan kanssa käydyt keskustelut ovat auttaneet vanhempaa löytämään keinoja toimia lapsen kanssa ristiriitatilanteissa ja ymmärtämään lasta paremmin. Kyselyn mukaan suuri osa vanhemmista kokee kasvattajan olevan avuksi lapsen kasvatuksessa ja suuri osa kertoo kasvattajan tuntevan lapsen kotitilanteen hyvin.

Verkostot: Icehearts tukee lasten hyvinvointia

Kasvattaja tukee lasten koulunkäyntiä olemalla läsnä koulussa, auttamalla läksyjen teossa ja toimimalla verkostoissa lapsen ja perheen tukena. Verkostokyselyn mukaan Iceheartsin toiminta nähtiin merkittävänä lapsen hyvinvointia tukevana toimintana. Asteikolla 1-5 verkostot näkivät, että Iceheartsin tekemä työ on vaikuttavaa (4,8) ja tarpeellista (4,9). Vastaajien mukaan Icehearts täydentää kunnan peruspalveluita merkittävällä tavalla (4,8).

Icehearts-organisaatio nähtiin ammatillisena yhteistyökumppanina ja toiminnan hyvin organisoituna (4,5). Verkostokyselyn mukaan Icehearts toiminta tukee lapsen kouluarkea, opettajan työtä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Iceheartsin menestystekijöiksi nähtiin erityisesti työn pitkäkestoisuus ja varhainen puuttuminen.

Vanhempien kyselyn mukaan puolet vastaajista näkivät Icehearts kasvattajan olevan tärkeä tuki koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Vastaajien mukaan Icehearts-kasvattaja tukee lasten koulunkäyntiä sekä lisää lapsen koulumyönteisyyttä ja kouluviihtyvyyttä.

”On hyvä, että siellä tehdään läksyt yhdessä ja tyttö onkin pärjännyt hyvin koulussa. Olen sitä mieltä, että sillä, että ne tehdään yhdessä ja ohjaajan läsnä ollessa ja tarvittaessa neuvoessa on suuri merkitys lapsen tulevaisuuden koulunkäyntiin. Antaa hyvän pohjan tuleviin vuosiin. Siitä olen erityisen kiitollinen.”

Vanhempien kyselyssä lähes 40 % vastaajista koki Icehearts-kasvattajan avulla oppituntien sujuvan lapsella paremmin ja kasvattajan avun helpottavan läksyjen tekoa. Vanhemmista 83 % kokee, että kasvattajaa kuunnellaan lasta koskevissa asioissa ja kolmasosa on saanut kasvattajalta tukea viranomaisten kanssa toimimiseen.

”Icehearts toimii hienosti ja kasvattaja on aidosti mukana tilanteissa. Paras tukimuoto kaikista mitä on saatavilla.”

Kasvattajan rooli korostui korona-aikana

Koronakriisi näkyi Icehearts-vanhempien kyselyn vastauksissa. Vastanneista 73 % kokivat koronakriisin aiheuttaneen kuormitusta perheessä. Eniten huolta vanhemmissa on aiheuttanut huoli lapsen hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä sekä omasta jaksamisesta.

Koronakriisistä huolimatta Icehearts on toiminut ideologiansa mukaisesti ollen läsnä arjen iloissa ja suruissa.  Vanhempien kyselyyn vastanneista 83 % kertovat lapsen saaneen kasvattajalta tukea koulunkäyntiin, 90 % vastanneista vanhemmista kertoivat, että heille on tarjottu tai he ovat saaneet Iceheartsin toimesta tukea korona-aikana.

Vuoden 2020 palaute Icehearts-työstä kiitettävää

Vanhemmille ja verkostoille teettämissämme kyselyissä Icehearts-toiminnalle annettiin kiitettävä arvosana.

Pandemian keskellä olemme erityisen ylpeitä kasvattajista ja heidän tekemästään vastuullisesta, sitoutuneesta ja joustavasta työstä poikkeusvuoden aikana. Vastuullisuus on näkynyt kasvattajien työssä monin eri tavoin ja kasvattajat ovat löytäneet erilaisia keinoja tehdä työtä ajan hengessä, kun työtä ovat ohjanneet vahvat rajoitukset joukkuetoiminnalle, etäkoulut ja karanteenit.

Tänä vuonna olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että vaikea vuosi ei nouse negatiivisesti saamissamme palautteissa verkostoilta tai vanhemmilta. Laadukkaan työn salaisuus lienee siinä, ettemme missään vaiheessa siirtyneet kauemmaksi lapsista ja perheistä vaan pandemiankin keskellä toteutimme laadukasta tukityötä silloin ja siellä missä apua tarvittiin.

“Tulevaisuuskaan ei pelota niin paljoa, sillä tiedän että hän on myös tukemassa poikani kasvua.”

 

Lisätietoja:

Erika Turunen, erityisasiantuntija, Suomen Icehearts ry
erika.turunen@icehearts.fi, 044 2400 349

Vuoden 2020 vanhempien kyselyymme vastasi 265 henkilöä. Vastaajista 73% olivat lapsen äitejä, 23% lapsen isiä ja 4% muita huoltajia. Kysely lähetettiin kaikkien joukkueiden vanhempien WhatsApp-ryhmien välityksellä tai suoraan tekstiviestillä, avoimella, anonyymilla linkillä. Tarkkaa vastausprosenttia emme siis tiedä. Vuonna 2020 toiminnassamme oli mukana liki 750 lasta.
Vuoden 2020 verkostokyselyyn vastasi 167 henkilöä. Kysely lähetettiin kaikkien joukkueiden lähimmille verkostoille kohdennetusti WhatsApp- tai tekstiviestein sekä sähköpostein avoimella, anonyymilla linkillä. Tarkkaa vastausprosenttia emme tiedä. Vuonna 2020 toimintaamme oli 14 paikkakunnalla.
Tässä artikkelissa esiintyvät sitaatit on poimittu 2020 vanhempainkyselyn avoimista vastauksista.