Icehearts-toiminnalle erinomainen kokonaisarvosana HYTE-arvioinnissa

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt palvelun näyttöön perustuvien HYTE-toimintamallien arviointiin. THL:n palvelussa hyvinvointia ja terveyttä edistävät mallit käyvät läpi riippumattomien asiantuntijoiden vertaisarvioinnin. Arvioinnin kohteena on muun muassa toimintamallien vaikuttavuus, näyttö ja sovellettavuus käytäntöön.

Vuonna 2023 HYTE-toimintamallien arvioinnissa oli Icehearts-toimintamalli. Arvioinnin pohjaksi THL:stä lähetettiin laaja selvityslomake, johon täytettiin kattavasti tietoa Icehearts-toiminnasta, sen hallinnosta, viestinnästä, seurannasta ja arvioinnista sekä toiminnan kehittämisestä. Kyselyn laajuudesta kertoo, että arviointiin lähetetyn vastauksen laajuus oli kaikkiaan yli 100 sivua.

Icehearts-toiminnan arviointiin nimettiin kaksi asiantuntijaa ja yhteenvedosta vastasi professori Tomi Mäki-Opas Itä-Suomen yliopistosta. Icehearts sai lausunnot syyskuun lopulla ja yhteenveto julkaistiin 16.11.2023.

HYTE-arviointi oli Suomen Icehearts-järjestölle ja Icehearts-toiminnalle tärkeä virstanpylväs. Ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot toiminnan laadusta, vaikuttavuudesta ja soveltuvuudesta antavat työkaluja tunnistaa Icehearts-mallin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Ulkopuolinen katse ei välttämättä tarkennu samoihin seikkoihin kuin järjestön oma tapa nähdä toimintansa. Odotusarvo arvioinnista oli järjestön sisällä suuri, sillä luonnollisesti oman toiminnan ajatellaan olevan vaikuttavaa ja hyvin käytäntöön soveltuvaa.

Erityistä kiitosta sai toiminnan arvopohja ja eettisyys

HYTE-toimintamallien arvioinnissa toimintaa pisteytetään asteikolla yhdestä viiteen. Icehearts-toiminta sai kokonaisarviossa 5 pistettä eli toiminta katsottiin vaikuttavuuden, näytön ja käytäntöön soveltuvuuden osalta erinomaiseksi. Kokonaisarviossa Mäki-Opas kirjoittaa:

Toimintamallin vaikuttavuudesta on hyvin ja monipuolisesti saatavissa kansallisesti tietoa. Toimintamallia vastaava toimintaa ei ole käytössä ehkäisevässä lastensuojelussa, joten vertailua vastaavaan toimintaan ei ole mahdollista toteuttaa. Toimintamallilla on pitkä historia, ja viime vuosien nopea levinneisyys ja laaja-alainen vaikuttavuusnäyttö puoltavat toimintamallin implementoimista laajemminkin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Arvioinnissa kiitettävän arvosanan sai Icehearts-toimintamallin selkeä rakenne. Icehearts-toiminnassa on peruselementit, joiden puitteissa toimintaa toteutetaan. Koulu, iltapäivätoiminta, harrastaminen, perheiden kanssa tehtävä työ ja yhteistyö viranomaisten kanssa muodostavat koherentin rungon toiminnalle. Kiitettäväksi arvioitiin myös Icehearts-toiminnan tai -mallin toistettavuus, juurruttaminen ja sopeutuminen paikallisiin tarpeisiin.

HYTE-arvioijat katsoivat, että Icehearts-toiminnan jatkuva kehittäminen tutkimustiedon ja seurannan pohjalta ovat tärkeitä elementtejä toiminnan kiitettävässä laadussa. Erityisen huomion arvoinen on arvioinnissa esiin nostettu toiminnan arvopohja ja eettisyys. Arvioitsijoiden mukaan se näkyy ja tulee vahvasti esiin kaikessa Icehearts-toiminnassa.

Myös kehittämiskohteita löytyi. Icehearts-toiminnan pitkäkestoisuus sisältää riskejä sekä rahoituksen että kasvattajien pysyvyyden osalta. Rahoituksen osalta yksittäisen järjestön mahdollisuus vaikuttaa kuntien avustuksiin tai esimerkiksi STEA:n rahoituspäätöksiin ovat vähäiset, mutta kasvattajien pysyvyyteen sen sijaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi palkkauksella, hyvällä henkilöstöpolitiikalla, kouluttautumismahdollisuuksilla ja monilla muilla tekijöillä. Näihin Icehearts-toiminnassa onkin panostettu ja panostetaan myös jatkossa.

Icehearts-toiminnan eri osat saivat THL:n HYTE-arvioinnissa lähes yksinomaan kiitettäviä ja erinomaisia arvosanoja. Tämä on tietenkin upea tulos, josta on syytä olla iloinen ja ylpeä. Arviointi kannustaa jatkamaan toiminnan laadun kehittämistä, vaikuttavuuden lisäämistä ja tutkimusnäyttöön perustuvana työotteen vahvistamista. Arvioinnissa esiin nousseet kehittämiskohteet otetaan Suomen Icehearts-järjestössä tarkempaan käsittelyyn ja niihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Lisätietoja;
Mikko Salasuo
Erityisasiantuntija
Talous- ja sosiaalihistorian dosentti
040 548 5520
mikko.salasuo@icehearts.fi