Icehearts-palautekysely: Vanhemmat iloisia, että lapsi on mukana Icehearts-toiminnassa

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kysymme joka vuosi Iceheartsissa mukana olevien lasten vanhemmilta ja huoltajilta heidän näkemyksiään Iceheartsin toiminnasta sekä toiminnan vaikutuksista lapseen ja perheeseen. Tänä vuonna kyselyymme vastasi 300 huoltajaa, joista 76 % olivat lasten äitejä, 18 % isiä ja 6 % muita huoltajia. 

Icehearts toiminta tarjoaa mielekästä vapaa-ajan tekemistä 

Vanhempien vastauksissa nousi esiin erityisesti tyytyväisyys lapsen liikunnan harrastamisen mahdollisuuksiin, mielekkääseen vapaa-ajan tekemiseen sekä mielialaan ja kaveritaitoihin liittyvät seikat. 

Pyysimme vastauksia asteikolla 1-5, jossa 1 on huonoin ja 5 on paras mahdollinen. Vastaajat kokivat, että Icehearts-toiminta vaikuttaa positiivisesti lapsen mielialaan (ka 4,5), tarjoaa lapselle mielekästä vapaa-ajan tekemistä (ka 4,6), auttaa lasta harrastamaan liikuntaa (ka 4,7), auttaa lasta saamaan uusia ystäviä (ka 4,4) ja opettaa lapselle kaveritaitoja (ka 4,6).

Kasvattaja koetaan luotettavaksi kumppaniksi 

Parhaimmat arvosanat kyselyssä tulivat kasvattajaan liittyviin kysymyksiin. Vastaajat kokivat, että he saavat kasvattajan kiinni tarvittaessa (ka 4,9), he luottavat kasvattajan kykyyn toimia lapsen parhaaksi ja kokevat, että kasvattaja on empaattinen ja kohtaa vanhemmat arvostaen (ka 4,8). Vastaajien mielestä Icehearts-toiminta auttaa lasta saamaan uusia ystäviä (ka 4,4) ja opettaa lapselle kaveritaitoja (ka 4,6). Vastaajista 99 % olivat iloisia, että lapsi on mukana Icehearts-toiminnassa (ka 4,9).

Joka kolmas vastaaja oli saanut tukea kasvattajalta viranomaisten kanssa toimimiseen. Noin kahden kolmasosan kohdalla kasvattaja oli osallistunut lasta koskeviin neuvotteluihin ja lähes jokaisen vastaajan kohdalla, joka oli tarvinnut ja saanut tukea viranomaistyöskentelyyn, vastaaja koki, että kasvattajaa myös kuultiin lapsen asioissa. Noin 4 % vastaajista koki, ettei kasvattajaa kuulla lasten asioissa. 

Vastaajat kokivat, että he voivat keskustella kasvattajan kanssa vaikeistakin asioista (ka 4,7) ja kokevat kasvattajasta olevan hyötyä lapsen kasvatuksessa (ka 4,5). Vastaajien mielestä kasvattaja pääosin tuntee lapsen kotitilanteen, jakaa usein yhteisen linjan lapsen kasvatuksen suhteen ja on perheelle suuri tuki (ka 4,3). 

Icehearts-toiminta parantanut perheiden arkea ja arjen sujuvuutta 

Icehearts toiminta on parantanut perheen arkea ja arjen sujuvuutta 89 % vastaajien mielestä (ka 4,3). Vastaajista 66 % koki vanhemman ja lapsen suhteen parantuneen Icehearts-toiminnan myötä ja 73 % koki kodin ilmapiirin parantuneen. Huomionarvoista on, että yllä oleviin kahteen kysymykseen yli 20 % vastaajista eivät osanneet sanoa mielipidettään onko tilanne parantunut tai huonontunut eli olivat vastanneet numeron 3.

Kysymykseen siitä, miten Icehearts helpottaa lapsen koulunkäyntiä, vastaajat nostivat kolmeksi tärkeimmäksi seikaksi kodin ja koulun yhteistyön parantumisen, läksyjenteon helpottumisen sekä kouluviihtyvyyden lisääntymisen. 

Korona lisännyt perheiden kuormitusta 

Kysyimme tänä vuonna vanhemmilta myös koronan vaikutuksista perheen ja lapsen arkeen sekä voimavaroihin. Liki 70 % perheistä kokivat, että korona oli aiheuttanut kuormitusta. Eniten huolta oli herättänyt lapsen hyvinvointi (50 % vastaajista), lapsen koulunkäynti (44 % vastaajista) ja oma jaksaminen (36 % vastaajista).  

Icehearts-kasvattajat olivat tukeneet lasten koulunkäyntiä edes vähän koronakriisin aikana 77 % lapsen kohdalla. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kasvattaja oli pystynyt tukemaan perheen arkea koronakriisin aikana. Kolmasosa ei ollut tarvinnut apua, mutta apua oli tarjottu. 

Yleisarvosana Iceheartsin toiminnalle asteikolla 1–5 oli 4,7.

Lisätietoja:

Erika Turunen, erityisasiantuntija Suomen Icehearts ry
erika.turunen@icehearts.fi, 044 2400 349