Aika, arki ja luottamus

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Teemme joka vuosi joukkueissamme mukana olevien lasten vanhemmille ja huoltajille kyselyn, jossa kysymme heidän arvioitaan toiminnastamme ja toiminnan vaikutuksista lapseen ja perheeseen. Kyselyn tuottama tieto on tärkeässä osassa toimintamme kehittämistä ja antaa meille hyvin kuvaa siitä, mitkä osa-alueet toiminnastamme koetaan perheen näkökulmasta erityisen tärkeinä ja vaikuttavina.

Meille vanhempien ja huoltajien palaute on tärkeää itsessään, mutta voisiko tietoa käyttää lasten ja perheiden kanssa työskentelyn kehittämiseen myös laajemmassa mittakaavassa?

Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvoinnin lisääntyminen

Iceheartsin toiminnassa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, lapsen aikuisuuteen asti, mutta toiminnan ydin tapahtuu tässä ja nyt, lasten ja nuorten arjessa.

Vanhempien kyselyymme vastanneista 81 % arvioi lapsen tai nuoren hyvinvoinnin lisääntyneen Iceheartsissa aloittamisen seurauksena. Noin 3% vastaajista olivat väittämän kanssa joko täysin tai osin eri mieltä.  Perheen arjen kokivat helpottuneen 79% vastanneista. Täysin tai osin eri mieltä väittämän kanssa oli 5% vastaajista.

Löytyisikö tutkimuksista tai vanhempien vastauksista syitä sille, miksi lapsen hyvinvoinnin ja jopa koko perheen arjen koetaan helpottuneen ainakin hyvin suuressa osassa perheitä?

Hyvä arki

Icehearts-kasvattajat ovat lasten tukena koulutyössä ja järjestävät koulun jälkeistä iltapäivätoimintaa ryhmänsä lapsille ensimmäisten vuosien aikana, mahdollisuuksien mukaan aina 6. luokalle saakka. Näin ollen Iceheartsin iltapäivätoiminta jatkuu paljon pidempään kuin perusopetuslaki edellyttää. Pääasiassa Iceheartsin iltapäivätoiminta on perheille ilmaista.

Iltapäivätoiminta pitää sisällään leikkiä, pelailua ja ohjattua liikuntaa. Lasten kasvaessa kasvattaja ja joukkueen lapset valitsevat mieluisensa urheilulajin, jota joukkue alkaa aktiivisemmin harjoittelemaan. Iceheartsissa joukkueurheilua pääsee harrastamaan jokainen omasta liikunnallisesta tasostaan ja perheen varallisuudesta riippumatta.

Iceheartsissa joukkueurheilua pääsee harrastamaan jokainen omasta liikunnallisesta tasostaan ja perheen varallisuudesta riippumatta.

Uusimman tutkimuksen mukaan lasta olikin kasvattajien omien arvioiden mukaan tukenut ennen kaikkea mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kuulua joukkueeseen urheilullisista suorituksista tai taidoista riippumatta (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020).

Kyselyymme vastanneista vanhemmista 84% arvioivat, että heidän lapsensa oli saanut lisää kavereita Iceheartsin kautta. Suurin menestyminen näytti kuitenkin olevan juuri mielekkään vapaa-ajan tekemisen tarjoamisessa, johon väittämään yhtyi 92% vastanneista.

Leimaantuuko lapsi

Aika ajoin Icehearts-toiminnan yhteydessä nousee keskustelu siitä, että on olemassa riski, että Icehearts-lapset leimautuvat. Arjen toiminnassa enää harvemmin tähän onneksi törmäämme. Vanhemmat ovat usein hyvin tietoisia lapsen ja perheen mahdollisista haasteista ja toivovat lapselleen parasta. Uusia paikkakuntia perustettaessa saamme heti useita soittoja vanhemmilta, jotka kertovat haastavasta tilanteestaan, toivovat apua ja pyytävät, että heidän lapsensa valittaisiin mukaan joukkueeseen.

Olisiko ennemminkin niin, että palveluiden saamattomuus leimaa enemmän kuin niiden saaminen?

Kyselymme perusteella Icehearts-lasten vanhemmista 96% olivat iloisia siitä, että heidän lapsi/nuori on päässyt mukaan Icehearts toimintaan.

Tärkeintä on luottamus

Kyselyn suurinta antia meille oli vastaukset perheen luottamuksesta Icehearts-kasvattajaan. Iceheartsissa ei ole toimistoaikoja, ei tiukkoja toimintalinjoja ja rajoituksia työlle – me teemme sen mitä tarvitaan ja mikä on lapselle parasta. Välillä se vaatii tiukkoja keskusteluja ja puuttumista lapsen kokonaistilanteeseen myös lapsen vanhempien kanssa.

Silti vastanneista vanhemmista 93% arvioivat, että Icehearts-kasvattaja toimii aina lapsen parhaaksi, 92% kokee, että kasvattaja kuuntelee vanhempaa lasta koskevissa asioissa, 97% koki saavansa yhteyden kasvattajaan aina tarvittaessa ja huikeat 97% luottaa lapsensa Icehearts-kasvattajaan. Kukaan vanhemmista ei vastannut, että ei luota lapsensa Icehearts-kasvattajaan joko ollenkaan tai ei osin.

Vanhemmista 93% arvioivat, että Icehearts-kasvattaja toimii aina lapsen parhaaksi, 92% kokee, että kasvattaja kuuntelee vanhempaa lasta koskevissa asioissa, 97% koki saavansa yhteyden kasvattajaan aina tarvittaessa ja huikeat 97% luottaa lapsensa Icehearts-kasvattajaan.

Yleisarvosana Icehearts-toiminnalle asteikolla 1-5 on 4,74.

Aika, arki ja luottamus

Kasvattajan tarjoama pitkäkestoinen, yksilöllinen tuki ja läsnäolo lapsen arjessa nähtiin merkittävänä tekijänä lapsen hyvinvoinnin edistäjänä. Vastaukset ovat hyvin linjassa THL:n raportissa (THL 36/2011, Miten lasten ja perheiden palvelut vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulmia) kuvattujen vanhempien esiin nostamien toiveiden kanssa.

THL:n raportissa vanhemmat ovat nostaneet esiin saamansa riittämättömän tuen erityisesti lapsen tunne-elämään, käytökseen, psykososiaaliseen kehitykseen ja terveyteen liittyvissä huolissa. Vanhemmat ovat toivoneet henkilökunnan pysyvyyttä ja palveluiden yksilöllisyyttä ja kritisoineet palveluiden fyysisen ja ajallisen saatavuuden riittämättömyyttä. Erityisen tärkeäksi asiaksi raportissa nostettiin hyvä keskusteluyhteys vanhempien ja viranomaisten kesken, jotta tukea voidaan tarjota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä tärkeintä on luottamus.

Tässä tärkeintä on luottamus.

Olisiko nyt aika rohkeasti muokata lasten ja perheiden palveluita, jättää vanhentuneet toimintatavat taakse ja ottaa lastemme tueksi Icehearts-mallistakin esiin nostettuja vaikuttavia avaintekijöitä – arjen teot, aika ja näiden avulla syntyvä luottamus?

 

Vuoden 2019 vanhempien kyselyymme vastasi 260 henkilöä. Vastaajista 73% olivat lapsen äitejä, 23% lapsen isiä ja 4% muita huoltajia. Kysely lähetettiin kaikkien joukkueiden vanhempien WhatsApp-ryhmien välityksellä tai suoraan tekstiviestillä, avoimella, anonyymilla linkillä. Tarkkaa vastausprosenttia emme siis tiedä. Vuonna 2019 toiminnassamme oli mukana 707 lasta.