Icehearts – förebyggande barnskyddsarbete med hjälp av lagidrott i skolan och på fritiden.

  • Icehearts verksamhetsmodell är grundad år 1996 i Vanda. Ett lag fungerar i 12 års tid. En fostrare stöder barnen, som valts med i laget i skolan, på fritiden och med familjearbete. Till laget väljs barn, som redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd. Vi stöder också barn med beteende- och emotionella störningar.
  • När barnen väljs till laget får vi hjälp av professionella fostrare inom förskola, skola och socialverket. Beslutet om att delta fattas dock alltid av föräldrarna till barnet. Det är frivilligt att delta och kostar inget för familjerna. Fostrarens roll är att vara den trygga och bestående vuxenkontakten i hela 12 år.

Skolarbetet

  • Lagets fostrare stöder också lagmedlemmarnas skolarbete. Fostraren kommer överens om ett individuellt stöd med skolan. Hen kan vara med som en resursperson i klassen, undervisa i smågrupp under lärarens ledning eller ge individuellt stöd till en elev som behöver det. För skolan är fostraren en tilläggsresurs. Efter skoldagen hjälper fostraren med läxorna. Efter skolarbetet följer den ledda eftermiddagsverksamheten, som är idrottslig till sin karaktär( bollspel, simhallsbesök, klätterväggar etc). Fostraren jobb i skolan ger en lugnare atmosfär och arbetsro för alla.

Hobbyn

  • Lagsporten väljs tillsammans med spelarna och fostraren. I början provar de många grenar, som är lätta att utöva på den lokala orten. Laget tränar efter skolan 2-3 gånger i veckan och deltar i den av grenförbundet ordnade tävlingsklassen på hobbynivå. Turneringar spelas ofta på veckoslutet. På somrarna ordnas idrottsläger, där laget sammansvetsas och tränar, både grenmässigt och de sociala talangerna. Vi samarbetar gärna med aktiva idrottsföreningar.

Socialarbetet

  • Det mest betyldelsefulla socialarbetet består i att erbjuda en idrottshobby, som är kostnadsfri för familjerna. Vi stödjer också familjen i dess fostrarroll. Fostraren deltar också, som ett stöd för familjen, i diskussioner och möten med annan social myndighet. De sociala talangerna och gruppdynamiska färdigheter ingår som en väsentlig del i vår läroplan. När barnet deltar i lagets aktiviteter ges familjerna en chans att vila.

Kostnaderna per lag består av fostrarens lön samt lagets utrustning och hallhyror.

Ett lags årsbudget ligger på 50 000 euro.

 

För mer information kontakta den svenska fostrare Rasmus Lundén, 050 354 1273, rasmus.lunden@icehearts.fi

Icehearts i ett nötskal

Icehearts i ett nötskal

  • Icehearts verksamhetsmodell är grundad år 1996 i Vanda. Ett lag fungerar i 12 års tid. En fostrare stöder barnen, som valts med i laget i skolan, på fritiden och med familjearbete. Till laget väljs barn, som redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd. Vi stöder också barn med beteende- och emotionella störningar.
  • När barnen väljs till laget får vi hjälp av professionella fostrare inom förskola, skola och socialverket. Beslutet om att delta fattas dock alltid av föräldrarna till barnet. Det är frivilligt att delta och kostar inget för familjerna.
  • Fostrarens roll är att vara den trygga och bestående vuxenkontakten i hela 12 år.

Ledning och styrelse

Suomen Icehearts Ry

Teemu Vartiamäki, verksamhetsledare
Miika Niemelä, personal- och förvaltningschef
Erika Turunen, organisationchef

Suomen Icehearts Ry, styrelse

Pirta Karlsson, ordf.

Ledning och styrelse